Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie, w szczególności, następujących rozwiązań mających wpływa na JST:

– uporządkowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących uwzględniania żeglugi śródlądowej, przy opracowywaniu dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej,

– doprecyzowanie obowiązków właścicieli w zakresie oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną, i umożliwienie zawierania porozumień właściciela z administracją drogi wodnej w tym zakresie,

– możliwość zawierania porozumień z administracją drogi wodnej w zakresie oznakowania nawigacyjnego budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną,

– zagrożenie sankcją za niedopełnienie obowiązku,

– nałożenie obowiązku zwrotu dokumentów bezpieczeństwa lub dokumentów kwalifikacyjnych, które zostały m.in. cofnięte bądź zawieszone,

– wprowadzenie ram prawnych dla wyznaczania tzw. stref bezpieczeństwa dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na śródlądowych drogach wodnych.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349052
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl