Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie analizy przychodów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców a także wniosków społecznych wpływających w ostatnich latach do KPRM i sygnałów od środowisk samorządowych dokonano oceny potrzebnych zmian prawnych w obszarze opłat ewidencyjnych pobieranych i przekazywanych na rachunek w/w Funduszu.

W efekcie uznano za zasadne rozwiązanie następujących problemów:

1) konieczność wprowadzenia ułatwień dla obywateli (właścicieli pojazdów, kierowców, również przedsiębiorców), w szczególności zmniejszenie liczby procedur administracyjnych i wyeliminowanie pobieranych w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami i obowiązkowymi badaniami technicznymi opłat ewidencyjnych;

2) odciążenie samorządów, w tym starostów, marszałków województw i wojewodów oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów od konieczności pobierania opłaty ewidencyjnej a następnie jej przekazywania i rozliczania oraz składania miesięcznych sprawozdań związanych z pobieraniem tej opłaty.

W celu rozwiązania wskazanych problemów potrzebne są zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w szczególności dotyczących Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz przepisów materialnych zobowiązujących obywateli do uiszczania opłaty ewidencyjnej. Zmiany wymagają w szczególności:

  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  3. ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;
  4. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

W wyniku tych zmian zakładane jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym.

Zniesienie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej obejmie również zakres opłat ewidencyjnych wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji. Odstąpiono również od pobierania opłaty ewidencyjnej za wydanie karty parkingowej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Szczegóły dotyczące projektu ustawy zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku w wersji edytowalnej na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.

pozdrawiam