Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) mają na celu rozwiązanie istotnych problemów wynikających z dotychczasowego stosowania niektórych jej przepisów. Większość przepisów objętych nowelizacją dotyczy postępowań awansowych o nadanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz tytułu profesora.

Projekt zawiera uregulowania następujących zagadnień (m.in):

1) uwierzytelnianie dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez uczelnie kościelne;

2) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach rady uczelni przedstawiciela każdego związku zawodowego działającego w uczelni;

3) odwoływanie członka rady uczelni;

4) tryb wyboru studentów i doktorantów do kolegium elektorów;

5) powierzenie realizacji zadania będącego w kompetencji senatu, tj. ustalania programu studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, innemu określonemu w statucie organowi uczelni;

6) zasady głosowania senatu uczelni oraz innych określonych w jej statucie organów w sprawach nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;

7) zabezpieczenie dokumentacji przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku likwidacji uczelni;

8) możliwość ujawniania w ewidencji różnych przyczyn postawienia uczelni w stan likwidacji;

9) zaliczanie przez uczelnię studentowi czynności wykonywanych przez niego w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk zawodowych;

10) wydawanie legitymacji studenckich studentom zagranicznych uczelni odbywającym część studiów w polskich uczelniach;
11)
ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie jego wysokości;

12) zaświadczenia, którymi musi legitymować się student ubiegający się o stypendium socjalne, w przypadku gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.);

13) katalog przypadków przedłużenia terminu dokonania oceny okresowej nauczyciela akademickiego;

14) wydawanie dyplomów doktorskich w postępowaniach prowadzonych wspólnie z podmiotami zagranicznymi;

15) pokrywanie kosztów postępowania awansowego w razie jednoczesnego zatrudnienia nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego w więcej niż jednym podmiocie;

16) zwiększenie transparentności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;

17) skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową;

18) katalog obligatoryjnych podstaw skreślenia z listy doktorantów;

19) wydawanie legitymacji doktoranckich doktorantom zagranicznych uczelni lub instytucji naukowych odbywającym część kształcenia w Polsce;

20) zwiększenie transparentności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;

21) podejmowanie studiów podyplomowych i ubieganie się o przyjęcie do szkoły doktorskiej na podstawie zagranicznego dyplomu;

22) likwidacja uczelni niepublicznej, która utraciła wszystkie pozwolenia na utworzenie studiów na skutek różnych zdarzeń prawnych.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358103
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.