Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Proponowane zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), mają na celu rozwiązanie najpilniejszych problemów wynikających ze stosowania niektórych jej przepisów. Zmiany w zakresie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), mają na celu głównie złagodzenie skutków pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, zwanej dalej „ewaluacją”, która – stosownie do art. 324 ust. 1 przepisów wprowadzających – obejmie lata 2017–2021 i rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2022 r.

W zakresie wyrażenia przez doktoranta zgody na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej oraz obowiązków podmiotu prowadzącego szkołę doktorską w związku z zaprzestaniem kształcenia w danej dyscyplinie proponuje się dokonanie zmiany art. 206 ustawy. Zmiana będzie polegała na określeniu expressis verbis warunku uzyskania zgody doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej oraz konsekwencji niewyrażenia takiej zgody, tożsamej jak w przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, tj. obowiązku pokrycia przez podmiot prowadzący szkołę doktorską osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia, kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. Rozwiązanie takie będzie oznaczało dodatkowe zabezpieczenie interesów doktorantów.

W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych art. 206 ust. 2 ustawy zostanie także uzupełniony o sytuację, w której istnieje inna szkoła doktorska kształcąca w danej dyscyplinie, ale nie ma możliwości przeniesienia do niej doktoranta. Wówczas również podmiot prowadzący likwidowaną szkołę doktorską będzie zobowiązany pokryć koszty uzyskania przez doktoranta stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Proponuje się także dodanie w art. 431 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 pkt 1 ustawy odesłania do art. 206 ust. 1 i 2, a tym samym możliwości nałożenia na uczelnię albo inny podmiot prowadzący szkołę doktorską administracyjnej kary pieniężnej w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z art. 206 ust. 1 i 2. Będzie to rozwiązanie analogiczne do rozwiązania dotyczącego nałożenia na uczelnię kary pieniężnej z tytułu niewypełnienia obowiązku zapewnienia studentom możliwości kontynuowania studiów w przypadku zaprzestania ich prowadzenia, określonego w art. 82 ustawy. Da ono ministrowi dodatkowy instrument kontroli realizacji przez podmioty prowadzące szkoły doktorskie praw doktorantów, stanowiąc o ich lepszym zabezpieczeniu.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354052
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.