Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw stanowi realizację kamieni milowych (nr A41G i A42G) dla reformy pn. A3.1 Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją, ujętej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przyjętym przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2021 r. Przedmiotem reformy zaplanowanej w KPO jest wprowadzenie do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. branżowego centrum umiejętności (BCU), która będzie zaawansowaną technologicznie placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie zawodowej. Branżowe centra umiejętności będą angażowały poszczególne branże w rozwój umiejętności oraz wspierały współpracę między kształceniem zawodowym, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, a biznesem i pracodawcami. Celem proponowanych zmian jest przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki i funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, przez wzmocnienie oraz konsolidację działań na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji w trzech obszarach (kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie), a tym samym rozwój szkolnictwa branżowego w Polsce. Przygotowane rozwiązania mają umożliwić realizację ujętej w KPO inwestycji pn. A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, polegającej na utworzeniu i wsparciu funkcjonowania 120 BCU, zorientowanej zarówno na ożywienie gospodarcze po kryzysie spowodowanym COVID-19, jak i na stworzenie trwałych oraz skutecznych metod współpracy i współdziałania różnych interesariuszy w obszarze rozwoju umiejętności oraz szybkiego reagowania systemów kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie na nieprzewidziane zdarzenia. Projektowana ustawa jest realizacją tzw. „kamienia milowego” (miernik A41G) w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), który zakłada: 1) określenie miejsca i roli BCU w systemie edukacji; 2) określenie planu rozwoju sieci BCU; 3) określenie warunków zatrudnienia personelu w BCU; 4) ustanowienie przepisów dotyczących cyklicznych przeglądów w celu zapewnienia nadzoru nad zarządzaniem BCU oraz trwałości ich funkcjonowania po 2026 r., tj. po zakończeniu inwestycji A3.1.1 ujętej w KPO, dotyczącej utworzenia i wsparcia funkcjonowania BCU; 5) dostosowanie istniejącego systemu zarządzania placówkami za pomocą adekwatnych przepisów dotyczących zarządzania BCU, z uwzględnieniem pracodawców (w tym przedstawicieli MŚP), partnerów społecznych i innych interesariuszy, w tym władz regionalnych i lokalnych; 6) ustanowienie zasad dotyczących finansowania (również po ustaniu wsparcia UE), warunków szkolenia, przepisów dotyczących doradztwa zawodowego i programów nauczania; 7) określenie rodzajów oferowanych szkoleń, grup docelowych, rodzajów kwalifikacji i standardów, mechanizmów zapewniania i weryfikacji jakości oraz sposobu powiązania branż z BCU. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370503 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 13 kwietnia 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.