Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „Pke”) kompleksowo reguluje między innymi kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, regulowania rynków komunikacji elektronicznej, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także prawa i obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, użytkowników urządzeń radiowych i użytkowników końcowych, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej. Dotychczas materia ta była regulowana ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej „Pt”), która zostanie zastąpiona niniejszą ustawą. Przepisy projektu stanowią implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej „Kodeks” lub „EKŁE”). Projekt reguluje funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce. Kolejne części projektu odnoszą się do następujących zagadnień:

 • kwestii ogólnych obejmujących między innymi wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług, obowiązki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej;
 • gospodarowania częstotliwościami oraz zasobami numeracji;
 • kwestii zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych;
 • regulacji rynku komunikacji elektronicznej, w tym między innymi do procedury analizy rynków właściwych, nakładania obowiązków regulacyjnych, obowiązków na rynkach hurtowych, ograniczenia na rynkach detalicznych, szczegółowych warunków inwestowania oraz rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów;
 • funkcjonowania multipleksu;
 • korzystania z urządzeń radiowych;
 • prawa użytkowników końcowych;
 • funkcjonowania usługi powszechnej, w tym tryb powoływania operatora wyznaczonego;
 • funkcjonowania organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej.
Przepisy projektu w znacznej mierze regulują kwestie, które były przedmiotem regulacji Pt. Spośród zagadnień, które nie są regulowane w tej ustawie, należy wskazać w szczególności:
 • jednoznaczne rozstrzygnięcie, że przedmiotem regulacji, jako działalność komunikacji elektronicznej, jest świadczenie publicznie dostępnych usług komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów;
 • precyzyjne wskazanie, iż umożliwianie korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej za pośrednictwem lokalnej sieci radiowej nie stanowi działalności telekomunikacyjnej, jeżeli jest to działalność dodatkowa w stosunku do wykonywanej przez podmiot działalności głównej;
 • zmianę zakresu dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej (uprzednio umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych) zawieraną z konsumentem;
 • wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji obszarowych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe;
 • wprowadzenie regulacji mających na celu zniechęcenie do prowadzenia współinwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną;
 • zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej;
 • zapewnienie przez wszystkich dostawców usług komunikacji elektronicznej użytkownikom końcowym z niepełnosprawnościami dostępu do udogodnień i świadczonych usług równoważnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych;
 • koordynację użytkowania częstotliwości rządowych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • wprowadzenie rozróżnienia regulacji dla częstotliwości zharmonizowanych oraz częstotliwości niepodlegających harmonizacji;
 • wprowadzenie przepisów regulujących zarządzanie satelitarną usługą publiczną o regulowanym dostępie (PRS – public regulated service) europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej Galileo, w tym umocowanie jednostki zarządzającej PRS w Polsce (Competent PRS Authority – CPA Polska).
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382350 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 11 marca 2024 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.