Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych skierowane zostały następujące projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Projekt rozporządzenia wraz z Oceną Skutków Regulacji oraz Tabelą zgodności dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386305/katalog/13065173#13065173

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 27 czerwca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Projekt rozporządzenia wraz z Oceną Skutków Regulacji, załącznikami nr 1 i 2 oraz Tabelą zgodności dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386306/katalog/13065216#13065216

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 27 czerwca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Projekt rozporządzenia wraz z Oceną Skutków Regulacji oraz Tabelą zgodności dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386307/katalog/13065259#13065259

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 27 czerwca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

  1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji.

Projekt rozporządzenia wraz z Oceną Skutków Regulacji dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386308/katalog/13065302#13065302

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 27 czerwca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl