Przegląd założeń do projektu (ocena ex post) – Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany założenia do projektu (ocena ex post) – Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/143. Wykonanie wyroku TK skutkowało wprowadzeniem do postępowania egzekucyjnego w administracji nowego systemu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w tym postępowaniu. W tym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji RP przepisów art. 64 § 1 pkt 4 i § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.e.a.”, w zakresie, w jakim nie określały maksymalnej wysokości odpowiednio opłaty za czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjnej, a także art. 64 § 8 u.p.e.a. w zakresie, w jakim nie przewidywał możliwości obniżenia opłaty za czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjnej w razie umorzenia postępowania z uwagi na dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że dla właściwej realizacji wyroku konieczna jest interwencja ustawodawcy, który powinien, w granicach norm konstytucyjnych i z uwzględnieniem wniosków wynikających z wyroku, określić nie tylko maksymalną wysokość opłaty egzekucyjnej, o której mowa w art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a., oraz opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 64 § 6 u.p.e.a., ale także maksymalną wysokość innych opłat egzekucyjnych. W opinii Trybunału ustawodawca powinien nadto określić sposób obliczania wysokości tych opłat w razie umorzenia postępowania w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Jednocześnie podkreślono, że konieczność podjęcia przez ustawodawcę odpowiednich kroków w celu wykonania niniejszego wyroku powinna stanowić okazję do szerszego spojrzenia na przyjęty model opłat w egzekucji w administracji. Ustawa z 4 lipca 2019 r. wprowadziła: – dwie kwotowe stawki opłaty manipulacyjnej, bez względu na wysokość należności objętej tytułem wykonawczym, pobierane oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego: w wysokości 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego, podwyższanej do 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej; – opłatę egzekucyjną (w miejsce opłat za czynności egzekucyjne) pobieraną proporcjonalnie do wyegzekwowanych środków pieniężnych (10%, nie więcej niż 40 000 zł); – obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanej należności (5% uzyskanych środków pieniężnych, nie więcej niż 20 000 zł); – nieobciążanie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela działającego w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będącego państwową jednostką budżetową; – rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych; – zmianę przesłanek umorzenia kosztów egzekucyjnych i rozłożenia na raty spłaty tych kosztów oraz przepisy regulujące pomoc publiczną w procedurze udzielania ulg w spłacie kosztów; – regulacje w zakresie przedawnienia kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia; – rezygnację z opłaty komorniczej; – zmianę procedury związanej z ponownym wszczęciem egzekucji administracyjnej. Na etapie opracowania OSR ex–ante, w pkt 12 dotyczącym sposobu przeprowadzenia ewaluacji projektu i określenia mierników do oceny efektywności wdrożonej ustawy z 4 lipca 2019 r. wskazano wysokość wyegzekwowanej kwoty kosztów egzekucyjnych przez poszczególne administracyjne organy egzekucyjne w stosunku do kwoty kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez te organy w poprzednim analogicznym okresie. W OSR ex–ante analizując wpływ na sektor finansów publicznych, tj. na budżet państwa, JST i ZUS, przyjęto, że pełny wzrost dochodów JST zostanie osiągnięty w okresie 3 lat obowiązywania ustawy z 4 lipca 2019 roku. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370052 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do założeń do ustawy projektu w terminie do 16 marca 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.