Przejrzystość finansowa – europejski pojedynczy punkt dostępu do informacji o przedsiębiorstwach (zmienione rozporządzenia)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania europejskiego pojedynczego punktu dostępu – European Single Access Point (ESAP).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 marca 2022 r.

Utworzenie europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP) do 2024 r. jest sztandarowym działaniem w ramach planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, przyjętego przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 r. ESAP zapewni ogólnounijny dostęp do działań informacyjnych i produktów różnych kategorii podmiotów, które są zobowiązane do ujawniania takich informacji, które są istotne dla rynków kapitałowych, usług finansowych i zrównoważonego finansowania. ESAP zapewni dostęp do tych informacji w sposób skuteczny i niedyskryminacyjny.

Informacje na temat działalności i produktów podmiotów mają zasadnicze znaczenie dla podejmowania decyzji przez dostawców kapitału. ESAP przyczyni się do dalszej integracji usług finansowych i rynków kapitałowych w ramach jednolitego rynku, do skuteczniejszego rozdzielania kapitału w całej UE oraz do wspierania rozwoju mniejszych krajowych rynków kapitałowych i gospodarek poprzez zapewnienie im większej widoczności. ESAP umożliwi również podmiotom nienotowanym na giełdzie, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), udostępnianie informacji na zasadzie dobrowolności. Ułatwi to im dostęp do kapitału.

Wniosek stanowi część pakietu zawierającego:

ESAP jest częścią europejskich przestrzeni danych finansowych, przedstawionych w strategii Komisji w zakresie finansów cyfrowych, która została opublikowana we wrześniu 2020 r. W strategii w zakresie finansów cyfrowych określono cel, zgodnie z którym do 2024 r. informacje podawane do wiadomości publicznej zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi usług finansowych powinny być ujawniane w standardowych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

ESAP skierowany jest przede wszystkim do takich użytkowników jak inwestorzy, analitycy finansowi i pośrednicy rynkowi, np. podmioty zarządzające aktywami, doradcy lub agregatorzy danych. Inne rodzaje użytkowników, takie jak społeczeństwo obywatelskie, organy regulacyjne i inne organy publiczne, takie jak urzędy statystyczne, również mogą być zainteresowane dostępem do informacji za pośrednictwem ESAP.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia.
Źródło: Komisja Europejska