Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 czerwca 2023 r. Dyrektywa 2014/28/UE ma zastosowanie do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tj. do celów innych niż militarne) dotyczy ona substancji i urządzeń wybuchowych, które nie są wykorzystywane przez siły zbrojne lub policję, lecz w celach komercyjnych. Do głównych użytkowników końcowych takich materiałów wybuchowych należą branża górniczowydobywcza, kamieniołomy oraz sektory budownictwa i inżynierii lądowej (zasadniczo w celach rozbiórki, przygotowania terenów i drążenia tuneli). Tego rodzaju materiały wybuchowe wykorzystuje się np. przy budowie dróg, w wykopach prowadzonych na potrzeby budowy fundamentów i piwnic oraz w pracach rozbiórkowych. Są one również wykorzystywane do zapobiegania lawinom na obszarach górskich. Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie przepisów, które umożliwią swobodny obrót na jednolitym rynku materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto służy ona zwiększeniu stopnia zabezpieczenia poprzez określenie sposobu, w jaki należy nadzorować przemieszczanie materiałów wybuchowych między państwami UE. W związku z tym zawiera ona rygorystyczne przepisy dotyczące rejestracji materiałów wybuchowych i dokumentowania ich lokalizacji.
Unijna dyrektywa w sprawie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i akty wykonawcze do niej dotyczące identyfikowalności materiałów wybuchowych oraz dokumentów związanych z przemieszczaniem materiałów wybuchowych w obrębie UE mają zastosowanie do materiałów wybuchowych przeznaczonych do komercyjnego użytku cywilnego. W ramach tej inicjatywy przeprowadzona zostanie ocena, czy przepisy UE nadal spełniają swoje pierwotne cele, jakimi są:
  • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
  • zagwarantowanie skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku.
Niniejsza ocena prowadzona jest równolegle z oce dyrektywy dotyczącej wyrobów pirotechnicznych, gdyż obie te dyrektywy dotyczą produktów, które mogą wybuchnąć i które nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Ocena ma na celu określenie, czy dyrektywa jest nadal adekwatna do zakładanych celów i czy w dalszym ciągu umożliwia ich osiągnięcie
Ocena dyrektywy dotyczącej materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ma dostarczyć dowodów pozwalających stwierdzić, czy dyrektywa ta jest nadal adekwatna do zakładanych celów i czy w dalszym ciągu umożliwia ich osiągnięcie. W ramach tej oceny należy zbadać wszelkie niewykorzystane możliwości uproszczenia i zmniejszenia obciążeń. Powinna ona również pomóc Komisji w ustaleniu, czy konieczny jest przegląd dyrektywy.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13641-Przepisy-UE-dotyczace-materia%C5%82ow-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego-ocena_pl

Źródło: Komisja Europejska