Publikacja „Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)”

W drugiej połowie 2020 r. opracowano raport pt. Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Badanie miało charakter eksploracyjny – gromadzący wiedzę pozwalającą na uwzględnienie zagadnień gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach przeprowadzonych prac zidentyfikowano megatrendy w zakresie GOZ – grupy trendów, które porządkują spektrum obserwowanych zmian. Wśród nich wyróżniono:

 1. Nowe źródła energii i efektywność energetyczna;
 2. Selektywna zbiórka odpadów i recykling;
 3. Zmiany zachowań konsumentów;
 4. Poszukiwanie nowych modeli biznesowych;
 5. Ekoprojektowanie;
 6. Zmiany w obszarze policy;
 7. Zielone zamówienia publiczne.

Zgodnie z wynikami badania, najważniejszymi uwarunkowaniami wdrażania GOZ są:

 • niska świadomość uczestników rynku. Przedsiębiorcy są świadomi negatywnego oddziaływania na środowisko, jednak w niewystarczającym stopniu podejmują działania je ograniczające  – powodem, oprócz kosztowności rozwiązań, jest brak wystarczającej wiedzy.
 • wiedza (luki kompetencyjne) – przestawienie modelu biznesowego na GOZ wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry. Braki w tym zakresie blokują idee GOZ zarówno na etapie inicjowania,  wdrożenia i tworzenia nowych modeli biznesowych.
 • długofalowość inwestycji – inwestycje w zakresie GOZ są inwestycjami w przypadku których na korzyści trzeba czekać. W kwestii dostępności zasobów, znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa i skala działalności.
 • uwarunkowania prawne – nie identyfikuje się braku odpowiednich aktów prawnych. Problemem jest ich rozproszenie (regulacje nie są zebrane w jednym miejscu).  Kwestie prawne można uznać za jedne z najskuteczniejszych stymulant wprowadzania rozwiązań w kierunku GOZ. Konieczność dostosowania wynikająca z legislacji, w zasadzie daje gwarancję szerokiego wdrożenia danego rozwiązania.
 • inne istotne stymulanty wprowadzania rozwiązań zgodnych z GOZ to: uwarunkowania rynku oraz działania sektora publicznego stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.
Wszelkie wnioski i rekomendacje oraz poglądy Autorów rozdziałów zawarte w raporcie, stanowią opinię Wykonawcy (Bluehill Sp. z o.o.) lub Autorów opracowania, i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Grupa PFR)