Ramy w zakresie otwartych finansów – umożliwienie udostępniania danych i dostępu stron trzecich w sektorze finansowym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa finansowego oraz ochrony danych osobowych – w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. 

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 2 sierpnia 2022 r.

W strategii w zakresie finansów cyfrowych Komisja jako jeden ze swoich priorytetów zapowiedziała promowanie finansów opartych na danych oraz wyraziła zamiar przedłożenia wniosku ustawodawczego dotyczącego ram w zakresie otwartych finansów. Pojęcie „otwartych finansów” odnosi się do dostępu usługodawców będących osobami trzecimi do danych klientów (zarówno biznesowych, jak i konsumentów) za ich zgodą w odniesieniu do szerokiego zakresu usług finansowych.
Otwarte finanse stanowiłyby kolejny krok w polityce UE w zakresie dostępu do danych w sektorze finansowym po wprowadzeniu prawa dostępu do danych dotyczących rachunków płatniczych do zmienionej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2), która jest obecnie przedmiotem przeglądu. Inicjatywa na rzecz otwartych finansów obejmuje wszystkie istotne usługi finansowe. Przyczyni się ona do realizacji przedstawionej przez Komisję międzysektorowej europejskiej strategii w zakresie danych, która przewiduje wspólne europejskie przestrzenie danych w różnych sektorach gospodarki oraz międzysektorowe zasady dotyczące wykorzystywania danych.
Ramy w zakresie otwartych finansów będą stanowić integralną część europejskiej przestrzeni danych finansowych, wraz z danymi zawartymi w informacjach ujawnianych publicznie przez przedsiębiorstwa oraz danymi pochodzącymi ze sprawozdawczości nadzorczej. W dniu 25 listopada 2021 r. w ramach pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych Komisja przyjęła wnioski ustawodawcze w sprawie europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP) na potrzeby publicznego ujawniania informacji. W dniu 15 grudnia 2021 r. Komisja przyjęła strategię dotyczącą danych nadzorczych w dziedzinie usług finansowych w UE. Z uwagi na daleko idące konsekwencje otwartych finansów dla konsumentów, kwestie te mają również znaczenie w kontekście przyszłej unijnej strategii na rzecz inwestorów detalicznych, której przyjęcie jest planowane na lato 2022 r.
Inicjatywa ta ma na celu umożliwienie udostępniania danych i dostępu stron trzecich w odniesieniu do szerokiej gamy sektorów i produktów finansowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i ochrony konsumentów. Opiera się ona na zasadzie, zgodnie z którą konsumenci usług finansowych posiadają i kontrolują dane, których dostarczyli, oraz dane, które stworzono w ich imieniu. Komisja uwzględni w swoich działaniach otrzymane w ramach tych konsultacji opinie na temat stosowania i skutków drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz na temat otwartych finansów, biorąc pod uwagę m.in. zmiany na rynku płatności, potrzeby użytkowników płatności oraz potrzebę ewentualnych zmian. Konsultacje publiczne umożliwiają społeczeństwu przekazanie Komisji swoich uwag, a tym samym udział w ocenie aktualnych przepisów. Komisji pomagają one z kolei w podjęciu decyzji, czy uzasadnienie mają skoordynowane działania lub środki polityczne na poziomie UE.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Open-finance-framework_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Ramy-w-zakresie-otwartych-finansow-umozliwienie-udostepniania-danych-i-dostepu-stron-trzecich-w-sektorze-finansowym/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska