Ramy w zakresie otwartych finansów – umożliwienie udostępniania danych i dostępu stron trzecich w sektorze finansowym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa finansowego oraz ochrony danych osobowych – w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 7 czerwca 2022 r.

W strategii w zakresie finansów cyfrowych Komisja jako jeden ze swoich priorytetów zapowiedziała promowanie finansów opartych na danych oraz wyraziła zamiar przedłożenia wniosku ustawodawczego dotyczącego ram w zakresie otwartych finansów. Pojęcie „otwartych finansów” odnosi się do dostępu usługodawców będących osobami trzecimi do danych klientów (zarówno biznesowych, jak i konsumentów) za ich zgodą w odniesieniu do szerokiego zakresu usług finansowych.
Otwarte finanse stanowiłyby kolejny krok w polityce UE w zakresie dostępu do danych w sektorze finansowym po wprowadzeniu prawa dostępu do danych dotyczących rachunków płatniczych do zmienionej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2), która jest obecnie przedmiotem przeglądu. Inicjatywa na rzecz otwartych finansów obejmuje wszystkie istotne usługi finansowe. Przyczyni się ona do realizacji przedstawionej przez Komisję międzysektorowej europejskiej strategii w zakresie danych, która przewiduje wspólne europejskie przestrzenie danych w różnych sektorach gospodarki oraz międzysektorowe zasady dotyczące wykorzystywania danych.
Ramy w zakresie otwartych finansów będą stanowić integralną część europejskiej przestrzeni danych finansowych, wraz z danymi zawartymi w informacjach ujawnianych publicznie przez przedsiębiorstwa oraz danymi pochodzącymi ze sprawozdawczości nadzorczej. W dniu 25 listopada 2021 r. w ramach pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych Komisja przyjęła wnioski ustawodawcze w sprawie europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP) na potrzeby publicznego ujawniania informacji. W dniu 15 grudnia 2021 r. Komisja przyjęła strategię dotyczącą danych nadzorczych w dziedzinie usług finansowych w UE. Z uwagi na daleko idące konsekwencje otwartych finansów dla konsumentów, kwestie te mają również znaczenie w kontekście przyszłej unijnej strategii na rzecz inwestorów detalicznych, której przyjęcie jest planowane na lato 2022 r.
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Open-finance-framework_pl
Źródło: Komisja Europejska