Sprawozdanie w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony danych osobowych (RODO) w UE – na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Komunikatu KE dotyczącego ochrony danych jako filaru wzmacniania pozycji obywateli oraz podejścia UE do transformacji cyfrowej – dwa lata stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(COM(2020) 264 final).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 luty 2024 r.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest głównym aktem prawnym UE gwarantującym podstawowe prawo do ochrony danych. Określa ono prawa osób fizycznych i nakłada obowiązki na organizacje i przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe osób w UE. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) weszło w życie 25 maja 2018 r., uchylając i zastępując dyrektywę 95/46/WE. RODO ma zapewniać solidniejsze i spójniejsze ramy ochrony danych w UE, wspierane zdecydowanym egzekwowaniem przepisów. Rozporządzenie to ma dwa kluczowe cele: (i) ochronę podstawowych praw i wolności obywateli, w szczególności prawa do ochrony ich danych osobowych oraz (ii) umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych i rozwoju gospodarki cyfrowej na całym rynku wewnętrznym. Zgodnie z art. 97 RODO Komisja co cztery lata – począwszy od 25 maja 2020 r. – przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z oceny i przeglądu przedmiotowego rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie Komisji przyjęto 24 czerwca 2020 r. („sprawozdanie z 2020 r.”). Następne sprawozdanie ma zostać przedłożone do połowy 2024 r.
Art. 97 RODO stanowi, że sprawozdanie powinno obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (rozdział V RODO) oraz współpracę i mechanizm spójności między krajowymi organami ochrony danych (rozdział VII RODO). Aspekty funkcjonowania rozdziału VII omówiono w przyjętym 4 lipca 2023 r. wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie przepisów proceduralnych RODO. We wniosku tym uwzględniono kwestie dotyczące mechanizmu współpracy i spójności.
W ramach tej inicjatywy przedstawione zostaną informacje, jak te przepisy są stosowane 6 lat po ich wejściu w życie. Wykorzystane do tego zostanie sprawozdanie opublikowane w 2020 r.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14054-Sprawozdanie-w-sprawie-ogolnego-rozporzadzenia-o-ochronie-danych_pl Źródło: Komisja Europejska