Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(druk sejmowy nr 1878)