Stanowisko strony społecznej Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce

Zespól problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w którym zasiadają reprezentanci Związku Pracodawców Polska Miedź przygotował stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC81), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Strona pracowników oraz strona pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i innych ustaw, ocenia przedłożony projekt negatywnie i wskazuje, iż zawarte w nim rozwiązania mające wdrożyć Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP) nie doprowadzą do osiągnięcia deklarowanych celów ustawy, tj. stworzenia ram prawnych umożliwiających systemową poprawę gospodarki odpadami opakowaniowymi zapewniając maksymalne przywrócenie materiału z odpadów opakowaniowych do ponownego użycia, w tym recyklingu. Ponadto rozwiązania te są w wielu obszarach niezgodne z przepisami Dyrektyw, a nawet Konstytucją RP. Jednocześnie podkreślamy, iż zdajemy sobie sprawę z nieuchronności zmian związanych z ochroną klimatu i środowiska, a co za tym idzie ze zwiększonych obowiązków, jak również nakładów finansowych. Warunkiem jednak jest aby te zwiększone nakłady przyczyniły się do osiągnięcia celów ustawy, w tym celów środowiskowych i odpowiadały one rzeczywistym kosztom, a ich przepływ był transparentny i stymulował efektywność systemu na każdym jego etapie. Przygotowywane regulacje muszą być racjonalne, czytelne i zgodne z dyrektywami unijnymi, a przede wszystkim z polskim prawem i dobrymi praktykami istniejącego systemu gospodarowania odpadami.

Strona pracowników oraz strona pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego wskazuje, iż projekt, ze względu na rangę zgłoszonych poniżej uwag formalnych i strukturalnych, powinien zostać napisany na nowo z uwzględnieniem postulatów i uwag uczestników systemu.

Uwagi formalne oraz uwagi strukturalne są zawarte w załączonym dokumencie.

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego wnioskuje o podjęcie przez stronę rządową pilnych działań i przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego nowej propozycji projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i innych ustaw uwzględniającego powyższe uwagi formalne i strukturalne.

Serdecznie dziękujemy Podmiotom Członkowskim za wkład, zaangażowanie i przedstawione uwagi. Stanowisko będzie przedstawione na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego (zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy). Kolejnym etapem będzie dyskusja nad poszczególnymi rozwiązaniami w ramach działań wszystkich organizacji reprezentatywnych, które ze względu na wspólne negatywne stanowisko, będą przekonywały MKiŚ do przedłożenia nowego projektu.

Związek Pracodawców Polska Miedź w ramach dialogu społecznego popiera załączone stanowisko i jest otwarte na dialog z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.