stanowisko ZPPM – projekt rozporządzenia MI w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (nr 312)

Lubin, 28 kwietnia 2023 r. ZPPM / 11S / IV / 2023 Dotyczy: Znak pisma: DTK-4.0210.9.2023.DB.4 Szanowny Pan Andrzej Bittel Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (nr 312 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury) z dnia 14.04.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 17.04.2023 r. Udział w procesie legislacyjnym stanowi kontynuację tematyki podjętej w zeszłym roku, a uwagi identycznej treści zostały złożone w kwietniu 2022 roku w imieniu podmiotu członkowskiego do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (nr 183 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury). Proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony. Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku. Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź