stanowisko ZPPM – Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego

Lubin, 29 kwietnia 2022 r.
 
ZPPM / 22S / IV / 2022
 
Szanowny Pan
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 
 
Szanowny Panie Marszałku
 
W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu dokumentu „Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego” z dnia 31.03.2022 r.
 
Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu dokumentu, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
 
Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
 
 
Piotr Karwan
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 
 
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu dokumentu „Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego”.

 
Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.
Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu dokumentu „Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego” – niezwykle istotnej strategii budującej przyszłość naszego regionu i wpływającego na jego zrównoważony rozwój.
Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie, budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności przy jednoczesnym podjęciu działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i jego skutkom jest niezwykle istotne dla rozwoju zrównoważonej energetyki i ciepłownictwa w regionie. „Strategia energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego” nawiązuje do globalnych wyzwań związanych z ochroną klimatu i transformacją energetyczną cywilizacji. Ponadto niniejszy regionalny dokument wpisuje się w realizację celów wynikających z unijnych i krajowych dokumentów w dziedzinie energii i klimatu.
 
W naszej opinii budowanie strategii regionalnej powinno być skorelowane z politykami i planami krajowymi w tym zakresie, przy zachowaniu rozwiązań niezbędnych z punktu widzenia specyfiki Dolnego Śląska. Dokument powinien zostać uzupełniony o wskazania zawarte w strategii: Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (https://www.dziennikustaw.gov.pl/M2021000026401.pdf) w szczególności w odniesieniu do kogeneracji i ciepłownictwa. . Działania te nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji konieczności uzyskania pełnej niezależności energetycznej w niestabilnych czasach (wojna, kryzys gospodarczy, pandemia)