Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu Rozp. MKIŚ – zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych MKiŚ)

Lubin, 6 kwietnia 2021 r.

ZPPM / 12S / IV / 2021
 
Szanowny Pan
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) z dnia z 26.03.2021 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29.03.2021 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na przychylne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź