Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach KPOiZO (53)

Lubin, 24 lutego 2023 r. ZPPM / 7S / II / 2023 znak sprawy: DRP-IIb.0210.1.2022.AW.6 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr 53 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Uwagi ogólne Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej projektu rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców i przedsiębiorców zapewniając podstawę prawną do udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO. Obecnie brak jest podstawy prawnej w prawie krajowym do udzielania pomocy finansowej przez PARP na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć i udzielaniem pomocy de minimis na przedsięwzięcia MŚP z zakresu rozszerzania i dywersyfikacji działalności podmiotów uznanych za najbardziej poszkodowane w wyniku pandemii COVID-19, tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorach hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury, która jest przewidywana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycja. A1.2.1 KPO zakłada wydatkowanie znaczących środków na wsparcie tego typu projektów. Jest to szczególnie istotne dla odbudowy potencjału i rozwoju przedsiębiorstw, co przełoży się na tworzenie odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukraine. Uwagi szczegółowe Z uwagi na charakter wsparcia i określony segment Beneficjentów proponujemy, aby dofinansowanie objęto właścicieli i współwłaścicieli przedsiębiorstw oraz także pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. W branży turystycznej i gastronomicznej przeważająca forma zatrudnienia to umowy zlecenia. Proponujemy, aby system wdrażania i dystrybucji środków poprzez Operatorów był maksymalnie uproszczony i zcyfryzowany. Wynika to z przyjętych terminów wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w naszym kraju. Z uwagi na trudną sytuację rynkową, dużą niepewność w branży gastronomicznej/ turystycznej postulujemy, aby forma rozliczeń wynosiła maksymalnie do 7 dni kalendarzowych. Przedsiębiorca po wykonaniu usługi powinien otrzymać refundację od Operatora w ciągu 7 dni. Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest również wysokość budżetu ok. 499,89 mln EUR, co wg kursu EUR/PLN 4,4819 na dzień 24 listopada 2022 r. (dzień wydanie decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o realizacji Inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach planu rozwojowego), daje kwotę 2,24 mld PLN. Krótszy termin refundacji pozwoli na szybsze tempo wydatkowania środków przez Operatorów, wyłonionych przez PARP. Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.