Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MFiPR w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (nr 26 w Wykazie prac legislacyjnych MFiPR)

Lubin, 18 lipca 2022 r.

ZPPM / 38S / VII / 2022
Dotyczy: znak sprawy: DKF-V.6631.20.2022

 

Szanowny Pan
Marcin Horała
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (nr 26 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) z dnia 30.06.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5.07.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (nr 26 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej)

Uwagi do projektu ustawy

W naszej opinii, ustawodawca dał zbyt daleko idącą swobodę i elastyczność Instytucjom Zarządzającym w kwestii określenia wysokości limitu uzyskania zaliczki. Maksymalna wysokość zaliczek powinna być uzależniona m.in. od typu wsparcia, rodzaju grup beneficjentów projektów.

Beneficjenci z sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), organizacje pracodawców, izby gospodarcze, które nie prowadzą regularnej działalności gospodarczej, powinny mieć możliwość uzyskania wyższego poziomu zaliczki w projektach niż podmioty publiczne, które mają odpowiedni potencjał finansowy i majątek do zabezpieczenia środków (np. z kredytu) niż NGO’sy. Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mają odpowiedniej zdolności finansowej, aby uzyskać refinansowanie w postaci kredytu bankowego na pokrycie wkładu własnego w przyszłym projekcie. Dlatego zapewnienie odpowiednich i „przyjaznych” warunków wsparcia jest niezwykle istotne.

Inną równie ważną kwestią, jest wynikający z obecnej sytuacji rynkowej oraz prognoz ekonomicznych (zbliżającą się recesja w 2023 r., wysokie koszty prowadzenia firm, inflacja, wyższe koszty nośników energii czy gazu), negatywny wpływ czynników zewnętrznych na zdolności finansowe przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, które będą ubiegać się o wsparcie finansowe z funduszy europejskich w nowej perspektywie 2021-2027. W naszym odczuciu, w przypadku programów dotacyjnych dotyczących działalności B+R dla sektora MŚP, zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego, maks. wysokość zaliczki powinna wynieść co najmniej 60% wydatków kwalifikowanych.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź