Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (35)

Legnica, 7 marca 2024 roku ZPPM / 4S / III / 2024 Znak pisma: GM-DGWiZS-6.0210.32.2021 Szanowny Pan Przemysław Koperski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze Szanowni Państwo   W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (nr 35 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury) z dnia 23.02.2024 roku, opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 27.02.2024 r. Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 27 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Infrastruktury projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W naszej opinii cenne jest wzięcie pod uwagę wniosków z oceny obowiązywania rozporządzenia z 2007 r. (ponad 15 lat), która pozwoliła na zidentyfikowanie pewnych tendencji interpretacyjnych oraz problemów, które pojawiały się w praktyce stosowania przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności przez projektantów, administratorów obiektów hydrotechnicznych, środowiska naukowe, jak i branżę budowlaną. Analiza projektu rozporządzenia i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) pozwoliły nam na przygotowanie załączonych w odrębnym dokumencie uwag (tabela uwag). Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Marta Wisłocka Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź Uwagi do projektu rozporządzenia znajdują się w załączeniu Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.