Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (nr 734 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska)

Lubin, 4 marca 2022 r.

ZPPM / 8S / II / 2022
 
Szanowny Pan
Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (nr 734 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) z dnia 15.02.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 18.02.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (nr 734 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

 
Uwagi ogólne do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (nr 734 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają podjęte przez Ministerstwo działania mające na celu stworzenia zmienionych ram prawnych dla stwierdzania posiadania kwalifikacji w procesach energetycznych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ, przy wykonywaniu tych czynności istnieje zagrożenie porażeniami prądem, poparzeniami osób, pożarami czy niebezpieczeństwem wybuchu (względy bezpieczeństwa), a także ze względu na możliwe zakłócenia w ciągłości dostaw paliw i energii do odbiorców, zagrażające zdrowiu, życiu osób oraz znaczne straty materialne.

Uwagi szczegółowe zostały wyartykułowane w postaci komentarzy do poszczególnych jednostek redakcyjnych rozporządzenia (przepisów prawnych) wraz z uzasadnieniem.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

 

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.