stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (MZ 1668)

Legnica, 22 kwietnia 2024 roku

ZPPM / 13S / IV / 2024
Znak sprawy: DLG.748.7.2024.TK

Szanowna Pani
Izabela Leszczyna
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Szanowna Pani Minister
Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (nr MZ 1668 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia) z dnia 12.04.2024 roku, opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 12.04.2024 r.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 27 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Zdrowia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Istotne jest to, że projekt ma na celu zwiększenie dostępu do badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży niezależnie od wieku, a także wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z wadami wrodzonymi, które stanowią problem medyczny, ale również rodzinny i społeczny.

Analiza projektu rozporządzenia i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) pozwoliły nam na przygotowanie załączonych uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku

Marta Wisłocka
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Uwagi szczegółowe:

Zgadzamy się z potrzebą rozszerzenia dostępności badań prenatalnych dla wszystkich kobiet będących w ciąży w Polsce, a nie tylko tych w przedziałach wiekowych powyżej 35 roku życia.

W związku z powyższym zwracamy również uwagę na konieczność rozszerzenia liczby podmiotów medycznych biorących udział w programach zdrowotnych NFZ.

Powinna zostać wyeliminowana tym samym sytuacja swoistego monopolu wybranych przez NFZ placówek. Jako przykład możemy podać jedno z województw, w którym niedawno został rozstrzygnięty konkurs (na warunkach ustalonych wcześniej), który objął tylko 9 z 13 zgłaszanych podmiotów. W tym zakresie mamy więc ciągle niewykorzystany potencjał lekarzy i zasobów diagnostycznych. W ślad za rozszerzeniem grupy pacjentów, do których kierowany jest program zmianie powinien również ulec sposób i czas, na który są kontraktowane świadczenia w zakresie diagnostyki prenatalnej przez NFZ. Obecny, 5-letni okres eliminuje wszystkie nowopowstałe w tym czasie  placówki, a tym samym ogranicza pacjentkom dostępność do badań.

Reasumując, w ślad za rozszerzeniem grupy pacjentek, do których kierowany jest program badań prenatalnych powinny iść również zmiany w sposobie kontraktowania świadczeń ułatwiające dostęp nowych placówek medycznych:

  • ogłoszenie przez NFZ nowych konkursów uzupełniających obecną ofertę
  • skrócenie okresu kontraktacji z 5 lat do np. 2 lat, tak, by szybciej zagospodarowywać nowych lekarzy, którzy będą dysponować niezbędną wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do realizacji w/w świadczeń, a także powstałe w tym czasie nowe podmioty medyczne i laboratoria diagnostyczne.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.