stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (UC20)

Legnica, 16 maja 2024 roku

ZPPM / 19S / V / 2024
Znak sprawy: DD10.8200.2.2023

Szanowny Pan
Jarosław Neneman
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych
(nr UC20 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 25.04.2024 roku, opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25.04.2024 r.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 27 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Finansów projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 328 z 22.12.2022 r., str. 1. Celem dyrektywy jest wdrożenie w Unii Europejskiej (UE) globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania („zasad GloBE”), tj. głównej części tzw. Filaru II OECD. Na podstawie tych zasad, na świecie ma zostać ustanowiony minimalny poziom opodatkowania działalności gospodarczej.

Celem projektu jest wprowadzenie tzw. globalnego podatku minimalnego (zasad GloBE). Jest to rozwiązanie, w którym największe przedsiębiorstwa międzynarodowe i krajowe będą podlegały każdego roku sprawdzeniu, czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania: 15%. Jeśli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy międzynarodowej, w określonej jurysdykcji, będzie wynosił poniżej 15% (tzw. efektywna stawka 15%), na taką grupę zostanie nałożony odpowiedni podatek wyrównawczy (ang. top-up tax).

Opodatkowanie wyrównawcze stanowi nowe rozwiązanie, więc implementacja przepisów w tym zakresie może skutkować pojawieniem się szeregu pytań ze strony podatników objętych regulacjami projektowanej ustawy w postaci wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Obecna procedura wydawania interpretacji indywidualnych nie jest dostosowana do złożoności i nowatorskiego charakteru wprowadzanych zasad GloBE. W szczególności istotnym jest, aby w ramach wykładni projektowanych przepisów brać pod uwagę Ramy Implementacyjne oraz aby posiłkować się regułami, standardami i właściwymi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Spójność wykładni polskich przepisów z Ramami Implementacyjnymi będzie brana pod uwagę w projektowanym przez Inclusive Framework procesie oceny legislacji (peer review). Wprowadzenie nowego, specjalistycznego procesu interpretacji może ułatwić spełnienie warunku spójności oraz zwiększy pewność prawa podatkowego dla polskich podatników w kontekście międzynarodowym.

Projektowane rozwiązanie w zakresie interpretacji przepisów o opodatkowaniu wyrównawczym ma na celu, w szczególności uwzględnienie poziomu skomplikowania materii – zarówno w zakresie zawiłości samych przepisów ustawy jak i złożoności prezentowanych zdarzeń (zważywszy, że dotyczyć one będą grup międzynarodowych i przeprowadzanych przez nie działań gospodarczych).

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) pozwoliły nam na przygotowanie załączonych uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w załączonej tabeli wniosków oraz uwag. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku

Barbara Zwierzyńska-Doskocz
Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Związek Pracodawców Polska Miedź