Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (UD378)

Lubin, 5 września 2022 r.

ZPPM / 46S / IX / 2022
Dotyczy: znak sprawy: FS10.4101.1-ORG.2022

 

Szanowny Pan
Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer UD378 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 30.08.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 1.09.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (numer UD378 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Finansów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Projektowany akt prawny na celu m.in. stworzenie materialnych podstaw prawnych pozwalających na wydatkowanie środków budżetu państwa efektywnie i skuteczne realizowanie zadań publicznych przez państwo, jak również ograniczenie niektórych wydatków budżetu państwa. Projektowane zmiany ustawowe są niezbędne dla prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 i są z nią nierozerwalnie związane.

W projekcie ustawy proponuje się zamrożenie, świadczeń socjalnych, tj. na poziomie ustawowym obowiązującym dla roku 2020. Rozwiązanie zawarte w projekcie oddziałują na zrzeszone w naszej organizacji jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty z nimi powiązane. Zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany treści artykułu 8, który określa między innymi wysokość wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków rad nadzorczych spółek których właścicielem są samorządy.

W obecnym kształcie proponuje się, aby wynagrodzenie to było pochodną od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Jest to jedna z najdłużej zamrożonych obecnie pozycji, podczas gdy wiele innych w ostatnim roku przeszło aktualizacje i urealnienie.

Uwagi szczegółowe

Proponujemy aby aktualną treść artykułu 8:

Art. 8. W roku 2023 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

zastąpić przepisem w brzmieniu:

Art. 8. W roku 2023 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 r.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.