Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (nr UD376)

Lubin, 11 maja 2022 r.

ZPPM / 25S / V / 2022
Znak sprawy: DNI.mr.0210.1.2022
Szanowny Pan
Rafał Romanowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (nr UD376 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 15.04.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 19.04.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (nr UD376 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza około 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.
Związek Pracodawców Polska Miedź docenia fakt przygotowania przez Ministra Zdrowia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw – aktu prawnego, który stanowi kompleksową propozycję zmian pozwalającą na skuteczne realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dodatkowym walorem projektu jest doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów związanych z obrotem nieruchomościami oraz usunięcie przepisów budzących wątpliwości w praktyce.
Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie załączonych poniżej uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

 

Uwaga szczegółowa – postulat zmiany

Ustawa zmieniana w art. 1 projektu – ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

W treści art. 28a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zmienianej w art. 1 ustawy zmieniającej, proponuje się dodanie ust. 1a pkt 3) o następującej treści:

„3) nieruchomości położonych na obszarze lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze.”

Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie nabywania gruntów rolnych (po wcześniejszej zmianie treści dokumentów planistycznych dotyczących ich przeznaczenia na cele inne niż rolne) znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na obszarze lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).

Zaproponowane rozwiązanie jest adekwatne do rozwiązania przyjętego w art. 2a ust. 3 pkt 12 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 461).
 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.