Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw (nr UC99)

Lubin, 17 marca 2022 r.

ZPPM / 11S / III / 2022
 

Szanowny Pan
Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UC99 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 24.02.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 25.02.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UC99 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają podjęte przez Ministerstwo działania mające na celu zmiany w ramach wielu obszarów dotyczących odnawialnych źródeł energii, których wspólnym celem jest zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych. Co bardzo istotne, projektowany akt prawny ma za cel transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328, z 21.12.2018 r.), tzw. „dyrektywą RED II”.

Ta niezwykle szeroka nowelizacja reguluje szereg istotnych dla przedsiębiorców kwestii, szczególnie z punktu widzenia przemysłu energochłonnego.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:
Uwagi ogólne do projektu

  1. Z punktu widzenia przemysłu energochłonnego, zwiększenie produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii jest najważniejszym działaniem pozwalającym na utrzymanie międzynarodowej konkurencyjności. Wynika to po pierwsze z korzystnej ceny, a po drugie z niskiego śladu węglowego zielonej energii. Oba te czynniki są szczególnie istotne dla procesu dekarbonizacji sektora, który zakłada nie tylko zastąpienie obecnego zużycia energią zieloną, ale dodatkowo także znaczące zwiększenie zapotrzebowania na energię niezbędną do produkcji „zielonego wodoru”. W związku powyższym, popieramy wszelkie zmiany idące w kierunku uproszczenia i ułatwienia procesu inwestycyjnego dla OZE.
  2. Przemysł podkreśla także znaczenie innych metod produkcji wodoru odnawialnego niż elektroliza (wymieniona m.in. na s. 29-30 uzasadnienia do projektu ustawy), np. metody termochemiczne wykorzystujące wysokotemperaturowe ciepło odpadowe, które mogą być szczególnie interesujące dla przemysłu energochłonnego, w którym powstają wysokotemperaturowe gazy, czyli np. w hutnictwie, a także w małych reaktorach jądrowych (SMR).
  3. Na dzień dzisiejszy, przedłużające się procedury administracyjne uznawane są najważniejszą przeszkodę dla inwestycji w OZE. Niestety projekt ustawy nie wyczerpuje istniejących możliwości w zakresie ułatwień dla nowych źródeł OZE. W tym celu potrzebna byłaby także zmiana szeregu innych ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowe uwagi w tym zakresie prezentujemy poniżej.
  4. Najlepszym z punktu widzenia przemysłu rozwiązaniem byłaby najszersza możliwa liberalizacja przepisów dotyczących lokalizacji i procesu inwestycyjnego na terenie całego kraju. Jeśli jednak takie rozwiązanie okaże się niemożliwe do wprowadzenia w krótkim okresie, proponujemy aby wprowadzić je w formie pilotażowej w wybranych lokalizacjach. Rozwiązania prawne mogłyby przyjąć formę zbliżoną do wprowadzanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74) tzw. „piaskownic regulacyjnych”. Alternatywnie, można rozważyć także wprowadzenie ułatwień w wybranych specjalnych strefach. Lokalizacje byłoby uzgodnione z wybranymi gminami na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku – na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należałoby stworzyć system zachęt dla gmin finansowanych z poziomu centralnego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, iż przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych podmioty korzystające z systemu aukcyjnego będą zasilały Zarządcę Rozliczeń istotnymi środkami, co daje przestrzeń finansową do takiego wsparcia.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.