Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (UD 24)

Legnica, 26 marca 2024 roku

ZPPM / 6S / III / 2024
Znak pisma: DP-I.0210.54.2024.ZB

Szanowna Pani
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Ministro
Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (nr UD 24 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów) z dnia 15.03.2024 roku, opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 19.03.2024 r.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 27 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

Przemiany demograficzne, potrzeba tworzenia rodzicom warunków godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym,  zapewnianie skutecznej pomocy dla rodzin przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, proces starzenia się społeczeństwa, zaburzenia psychiczne, bezdomność, długotrwałe i ciężkie choroby, przemoc domowa, to tylko niektóre wyzwania stanowiące istotę pracy osób wykonujących prace w zakresie realizacji usług z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej czy wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3. W naszej opinii cenne jest to, że projekt ustawy stanowi dodatkowo wyjście naprzeciw niedoborowi pracowników w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z niskiego poziomu wynagrodzeń w tych grupach zawodowych..

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) pozwoliły nam na przygotowanie załączonych uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku

Marta Wisłocka
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Uwagi szczegółowe:

  1. Przepis ustawy stanowiący podstawę prawną upoważniającą Radę Ministrów do przyjęcia programu dofinansowania nie zawiera precyzyjnego (bardziej szczegółowego) określenia grupy docelowej pracowników. W ośrodkach pomocy społecznej zadania w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz rządowych programów osłonowych realizują zarówno pracownicy socjalni jak i urzędnicy zatrudnieni przy realizacji świadczeń np. rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej (wydających decyzje z zakresu świadczeń z pomocy społecznej), pracownicy księgowości, obsługi W naszej opinii grupa docelowej pracowników, którzy zostaną objęci zakresem działania ustawy powinna zostać doprecyzowana bardziej szczegółowo.
  2. Wątpliwości budzą określenia dotyczące przeznaczania środków programu, które w stosunku do:
  • pracowników pomocy społecznej i pracowników żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych odnoszą się do „ Wynagrodzenia pracowników oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń”
  • natomiast w stosunku do: pracowników pieczy zastępczej odnoszą się do „wynagrodzeń oraz kosztów pochodnych od tych wynagrodzeń”.

Chcielibyśmy zadać pytanie, czy różnice sformułowane w tych zakresach są zamierzone przez ustawodawcę, czy też są omyłką projektodawcy.

Dookreślenia wymaga również odniesienie do składek tj. czy w tym zakresie dotyczy to składek PPK, których również obowiązek opłacania leży po stronie pracodawcy.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.