Stanowisko ZPPM – uwagi do proponowanych nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu – przedłużenie okresu przejściowego

Lubin, 15 maja 2023 r.

ZPPM / 14S / V / 2023

Szanowny Pan
Dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, prof. CIOP-PIB
Dyrektor CIOP-PIB
Przewodniczący Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do proponowanych nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu – przedłużenie okresu przejściowego

 

Szanowny Panie Profesorze

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Nasi eksperci reprezentują Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w ramach prac Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy naszych pracowników to kluczowe i najwyższe priorytety pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź.

Z wielką radością przyjmujemy Stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN dotyczące przedłużenia o 3 lata okresu przejściowego dla wartości dopuszczalnego stężenia tlenku azotu na poziomie 2,5 mg/m3 w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli, tj. do 21 sierpnia 2026 r., które zostało podjęte jednogłośnie podczas 104. POSIEDZENIA MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI DS. NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY w dniu 16 marca 2023 r.

Biorąc pod uwagę problemy z wdrożeniem dopuszczalnej wartości dla tlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli uznano, że należy wydłużyć okres przejściowy o 3 lata, a rozpoczęte przedsięwzięcia techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz czas ich realizacji z uwzględnieniem najlepszych praktyk i dostępnych technologii w celu ograniczenia narażenia na tlenek azotu występujący w podziemnych wyrobiskach górniczych i przy budowie tuneli umożliwią osiągnięcie wartości przyjętej, zgodnie z dyrektywą 2017/164/UE, tj. 2,5 mg/m3. Termin: 2026 rok.

Dziękujemy serdecznie za poparcie inicjatywy organizacji Euromines, której celem jest przedłużenie okresów przejściowych dla nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla tlenków azotu (tlenek azotu – NO i dwutlenek azotu – NO2). Wspólnie z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego w lutym 2023 r. zwróciliśmy się do Rządu RP o przedłużenie kończącego się okresu przejściowego obowiązywania wartości dopuszczalnych dla tlenku azotu dla górnictwa i budowy tuneli zgodnie z dyrektywą 2017/164/UE.

Jednym z punktów odniesienia naszych działań był przyjęty w 2018 r. przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN program poprawy warunków pracy w górnictwie miedzi w celu ograniczenia narażenia na tlenek azotu na stanowiskach pracy do przyjętej w dyrektywie 2017/164/UE wartości 2,5 mg/m3.

W międzyczasie w górnictwie miedzi podjęto różne działania w celu ograniczenia narażenia pracowników na tlenek azotu m.in. organizacyjne poprzez zastosowanie dodatkowych systemów wentylacyjnych.

W ciągu ostatnich lat europejski przemysł wydobywczy podjął znaczne wysiłki w celu dostosowania się do nowych limitów NDS dla tlenków azotu (tlenek azotu – NO i dwutlenek azotu – NO2). Zidentyfikowano, zbadano i wdrożono kompleksowe środki redukcji emisji i poziomu narażenia na nie. Jednak procesy dostosowawcze trwają dłużej niż oczekiwano, głównie ze względu na ograniczenia technologiczne i ich dostępność. Dlatego też europejski sektor górniczy nie będzie w stanie osiągnąć nowych wartości NDS w zaplanowanym terminie, pomimo poczynionych postępów i środków wprowadzonych w praktyce górnictwa podziemnego. Dotychczas w przedsiębiorstwach górniczych wdrożono działania mające na celu zmniejszenie poziomów narażenia w obszarach takich jak: monitorowanie, mobilne maszyny i pojazdy górnicze, optymalizacja wentylacji i kopalń, użycie niskoemisyjnych materiałów wybuchowych, zmiana procesów organizacyjnych.

Polska oraz europejska branża wydobywcza stoją na stanowisku, że przedłużenie okresów przejściowych o dodatkowe 3 lata jest przy obecnym stanie technologii jedynym rozwiązaniem pozwalającym pogodzić ambitne dążenia Komisji Europejskiej z wymogiem zachowania efektywności i konkurencyjności branży oraz poziomu zatrudnienia w naszych zakładach produkcyjnych.

Wobec powyższego uprzejmie dziękujemy za wsparcie działań mających na celu przedłużenie okresów przejściowych dla nowych wartości NDS dla tlenków azotu oraz gruntowną analizę tego problemu w skali Polski.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Pismo przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz uwag członków Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.