stanowisko ZPPM – Wniosek do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw – objaśnienie prawne – działalność kantorowa

Legnica, 9 lutego 2024 roku

ZPPM / 2S / II / 2024
Dotyczy: prośba o złożenie wniosku przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie wiążącego objaśnienia prawnego na podstawie art. 33 ust. 1 Prawa Przedsiębiorców

Szanowny Pan
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Mając na względzie ochronę praw i reprezentowanie interesów podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, w imieniu naszych firm członkowskich, na postawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm., dalej jako „Prawo Przedsiębiorców”), zwracamy się z uprzejmą prośbą o interwencję poprzez złożenie wniosku przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie wiążącego wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawnego) przez Ministra Finansów.

Objaśnienie prawne dotyczy tego, w jaki sposób należy interpretować art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309, dalej „Prawo Dewizowe”), zgodnie z którym działalnością kantorową w rozumieniu Prawa Dewizowego jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza blisko 120 pracodawców, zatrudniających niemal 38 000 pracowników. Ponad połowa naszych podmiotów członkowskich (59) to firmy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, z czego część to podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od niemal 28 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy opis oraz uzasadnienie prośby o interwencję poprzez złożenie wniosku przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie wiążącego wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawnego) przez Ministra Finansów.

Kwestia prawna opisana we wniosku oddziałuje na prowadzenie działalności w regionie, w tym na sytuację prawną mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z branży surowców mineralnych. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu wniosku, wyrażamy wolę współpracy na każdym etapie postępowania w tej sprawie.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszego wniosku, pozostajemy z wyrazami szacunku.

Marta Wisłocka, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Uzasadnienie wniosku do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o złożenie wniosku przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie wiążącego wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawnego) przez Ministra Finansów znajduje się w załączeniu

Wnioski przygotowane są na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź, w tym z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców.