Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (nr 797 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska)

Lubin, 24 lutego 2022 r.

ZPPM / 4S / II / 2022
Szanowny Pan
Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (nr 797 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) z dnia 12.01.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 15.02.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (nr 797 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi do projektu

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (nr 797 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Nasza organizacja, jak i podmioty w niej zrzeszone, doceniają podjęte przez Ministerstwo działań mające na celu wyznaczenie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej oraz terminów i sposobu przekazywania środków z tytułu opłaty mocowej, co przełoży się na funkcjonowanie rynku mocy w Polsce.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:
 
Uwaga ogólna do całości aktu prawnego – w projekcie rozporządzenia posłużono się błędną datą – 31.06 (tj. niewystępującym dniem kalendarzowym). Wymagana korekta na dzień 30.06.
Uwagi szczegółowe:

  • Uwaga do par. 4 projektu rozporządzenia (oraz odpowiednio par. 18)

Wnosimy o rezygnację z nakładania na podmioty wskazane w par. 4 projektu obowiązku corocznego przekazywania do PSE informacji o sumie środków z tytułu opłaty mocowej, obliczanej z uwzględnieniem § 7, w poszczególnych kwartałach roku poprzedzającego rok przekazywania informacji. Wskazane przepisy formułują w odniesieniu do ww. podmiotów obowiązki informacyjne, które w zasadzie powielają zobowiązanie do przekazywania informacji do PSE zawarte już w par. 2 projektowanych przepisów. PSE co miesiąc otrzymuje od OSDn i OSDp informacje o sumie należnych środków z tytułu opłaty mocowej. Powielanie tego obowiązku w zakresie kwartalnej agregacji stanowi nieuzasadnione obciążenie administracyjne – zwłaszcza dla podmiotów nienależących do energetyki zawodowej (w szczególności odbiorców przemysłowych, którzy działalność dystrybucyjną prowadzą jedynie jako subsydiarną wobec swojej działalności podstawowej).

  • Uwaga do par. 5 projektu rozporządzenia – wnosimy o następujące doprecyzowanie.

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty mocowej, o którym mowa w § 4 ust. 1 ani przedsiębiorstwem, o którym mowa § 4 ust. 2  oraz przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną, przyłączone do sieci dystrybucyjnej, w terminie do 31 czerwca każdego roku przekazuje płatnikowi opłaty mocowej, o którym mowa w § 4 ust. 1, w zakresie odbiorców przyłączonych bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa, informację o sumie środków, obliczanej z uwzględnieniem § 7, z tytułu opłaty mocowej w poszczególnych kwartałach roku poprzedzającego rok przekazywania informacji, w tym informacje obejmujące wolumen energii elektrycznej pobranej z urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa energetycznego w godzinach opublikowanych zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy przez odbiorców końcowych, w podziale na grupy o których mowa w art. 70a ustawy.

Obecnie nie jest jasne do kogo OSDn mają przekazywać informacje – do OSP (zgodnie z par. 4 ust. 2), czy do OSDp (zgodnie z par. 5 ust. 1).

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.