Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o aktywności zawodowej (UD 399)

Lubin, 25 października 2022 r

ZPPM / 53S / X / 2022
Dotyczy: DRP-VIII.0210.7.2021.SK

Szanowny Pan
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o aktywności zawodowej (numer UD 399 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 29.09.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 05.10.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o aktywności zawodowej (numer UD 399 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie załączonych poniżej uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Uwagi ogólne

Inicjatywa legislacyjna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, projekt ustawy o aktywności zawodowej, ma na celu wprowadzenie zmian w działaniach urzędów pracy dostosowujących je sytuacji na rynku pracy. Z dużą nadzieją podchodzimy do tej propozycji, ponieważ zgadzamy się z przedstawioną analizą, iż dotychczasowy system funkcjonowania urzędów pracy i aktywizacji bezrobotnych nie odpowiada na wszystkie potrzeby rynku pracy. Dodatkowym wyzwaniem dla rynku pracy w Polsce jest napływ obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw

Sytuacja na rynku pracy, w tym zmiany w obrębie struktury osób zarejestrowanych obecnie w urzędach pracy, powodują konieczność wprowadzenia zmian w mechanizmach obsługi i wsparcia osób bezrobotnych. Obecnie obowiązujący katalog instrumentów rynku pracy jest dedykowany konkretnym grupom bezrobotnych, przez co urzędy pracy nie mają możliwości optymalnego oddziaływania na potrzeby wszystkich swoich klientów. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian umożliwiających urzędom pracy bardziej elastyczne reagowanie na problemy i potrzeby swoich klientów.

Innowacyjna, cyfrowa gospodarka potrzebuje nowoczesnego pracownika, przygotowanego na podjęcie wyzwań związanych ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą.

Uwagi główne/zasadnicze

Propozycje zmian w projekcie ustawy uważamy za konieczne z uwagi na obecną sytuację rynkową i szybko zachodzące zmiany społeczne na krajowym rynku pracy oraz w samym procesie nabywania i rozwijania kwalifikacji (automatyzacja, ucyfrowienie pracy) .

Uważamy, że niektóre z planowanych zmian w obszarze instrumentów wspierających proces rozwoju kompetencji (głównie KFS) mogą mieć efekt odwrotny od zakładanego, a nawet przyczynić nawet do spadku zainteresowania wśród pracodawców.

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz opracowań własnych