Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD382)

Lubin, 9 listopada 2022 r.

ZPPM / 55S / XI / 2022 Dotyczy: DP-WOPI.0220.81.2021.MN Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UD382 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 4.08.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 21.10.2022 r. Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku Beata Staszków Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UD382 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Analiza projektu ustawy i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie załączonych poniżej uwag. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w niniejszej opinii wniosków, uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych. Uwagi ogólne Proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiany w ustawie Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw są związane ze wzmożonym zainteresowaniem wykorzystaniem technologii wodorowych. Wodór został uznany za jeden z priorytetów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Podkreślenie znaczenia roli wodoru w transformacji energetycznej wynika z jego wszechstronnych właściwości. Może on stanowić surowiec, paliwo, nośnik lub magazyn energii i znajduje szerokie zastosowanie w sektorach energii, transportu i przemysłu. W Polsce podjęto prace mające na celu wdrożenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW). PSW wpisuje się w działania przedstawione w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), zgodnie z którymi do 2030 r. należy osiągnąć zdolność transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów innych niż ziemny (przede wszystkim biometanu i wodoru) oraz rozwój niskoemisyjnego transportu opartego m.in. na wodorowych ogniwach paliwowych. Obwiązujące aktualnie przepisy prawa krajowego nie odpowiadają na potrzeby związane ze skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz wynikające z dynamicznie rozwijającego się rynku wodoru w Europie i na świecie. Polska obecnie jest trzecim w Europie producentem wodoru. Produkcja wodoru odbywa się jednak wyłącznie z wykorzystaniem paliw kopalnych na potrzeby własne przedsiębiorstw. Zachowanie istotnej pozycji europejskiego producenta wodoru oraz utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga uregulowania zagadnień związanych z pełnym łańcuchem wartości gospodarki wodorowej w polskim porządku prawnym. Szczegółowe uwagi zawarte są w załączonej tabeli Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz opracowań własnych.