Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (numer z wykazu prac legislacyjnych 60)

Lubin, 10 września 2020 r.

ZPPM / 93 / IX / 2020
Szanowny Pan
Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
 
Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (numer z wykazu prac legislacyjnych 60).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu rozporządzenia oraz na dalszym etapie prac legislacyjnych.

 
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (numer z wykazu prac legislacyjnych 60)

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne

Skierowane do konsultacji publicznych zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu dotyczące uregulowań w zakresie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia należy ocenić pozytywnie. Obowiązek wydania takiego rozporządzenia wynika wprost ze zmienionych przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 411 ust. 10s).

Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia zawierają wszystkie niezbędne elementy, określone w art. 10o, 10p i 10q ww. ustawy. Wprowadzenie wyżej wymienionych wzorów jest zasadne w kontekście określenia zasad i ujednolicenia metodyki liczenia dochodu, który jest jednym z kryteriów przyznania wysokości dofinansowania.

Ponadto projektowane rozwiązanie ułatwi i usprawni NFOŚiGW oraz WFOŚiGW proces rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, składanych przez osoby fizyczne.

 

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących z Urzędu Miasta Legnica oraz opracowań własnych