Strategia UE na rzecz energii słonecznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących energii – Strategia UE na rzecz energii słonecznej w ramach pakietu legislacyjnego Fit for 55.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 kwietnia 2022 r.

W dniu 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy pakiet legislacyjny służący realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Zawierał on wnioski dotyczące systemu handlu emisjami, efektywności energetycznej, infrastruktury ładowania i opodatkowania energii. Obejmował również przegląd dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, w którym wyznaczono cel polegający na podwojeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w UE w 2020 r., tak aby do 2030 r. osiągnąć co najmniej 40% zużycia energii końcowej, oraz przewidziano dodatkowe środki mające na celu ułatwienie wprowadzania odnawialnych źródeł energii. W maju 2021 r. Komisja zaktualizowała również swoją strategię przemysłową, odnosząc się do wzmocnienia łańcucha wartości unijnego sektora energii słonecznej.

W 2020 r. odnawialna energia słoneczna dostarczała 5% koszyka energii elektrycznej w UE, co oznacza wzrost z 3% w 2015 r. Po latach powolnego tempa rozpowszechniania instalacji energii słonecznej w UE dane liczbowe zaczęły rosnąć w 2018 r. i osiągnęły poziom 20 GW zainstalowanej mocy w 2020 r., ale postępy w tym zakresie są różne w poszczególnych państwach członkowskich. Aby zrealizować cel Europejskiego Zielonego Ładu polegający na osiągnięciu 40% udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., konieczne jest jeszcze szybsze, ponad trzykrotne zwiększenie nowo wprowadzanych mocy ze 120 GW w 2020 r. do 420 GW do 2030 r.

W strategii zostaną zatem uwzględnione wyzwania związane z wprowadzaniem i wytwarzaniem energii słonecznej w obszarach takich jak procedury przetargowe, systemy wsparcia finansowego, pozwolenia, przyłączenie do sieci czy gwarancje pochodzenia. Przeanalizowane zostaną szczególne wyzwania związane z wszystkimi formami wprowadzania instalacji energii słonecznej, zarówno fotowoltaicznymi, jak i termicznymi, od instalacji mieszkalnych po instalacje na skalę przemysłową, z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań, takich jak fotowoltaika zintegrowana z budynkiem.

Strategia zostanie przyjęta w formie komunikatu Komisji i ma zapewnić pełne wykorzystanie potencjału energii słonecznej, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu w dziedzinie energii i klimatu.

Dzięki strategii obywatele w całej Unii będą mogli czerpać korzyści ze zintegrowanego systemu energetycznego, ponieważ:

  • zidentyfikowane zostaną bariery dla wykorzystania energii słonecznej
  • zaproponowane zostaną środki mające przyspieszyć wdrożenie zintegrowanego systemu energetycznego
  • wzrośnie konkurencyjność i odporność unijnych systemów wykorzystujących energię słoneczną.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-Strategia-UE-na-rzecz-energii-s%C5%82onecznej_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-EU-Solar-Energy-Communication/public-consultation_pl