Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – rewizja

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

Dokument w obecnej formie obowiązuje od 21.04.2022 roku.

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także szkolnictwo wyższe.

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć komplementarność wewnątrzprogramową, takie jak Roczne Plany Działania, które są tworzone między innymi w oparciu o analizę potrzeb i  możliwości zapewnienia komplementarności w odniesieniu do działań podejmowanych w Programie. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie.

PO WER jest programem krajowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz współfinansowanym z krajowych środków publicznych i prywatnych. Zgodnie z Umową Partnerstwa przyjętą 21 maja 2014 r., alokacja EFS na Program wynosi 4 437,7 mln EUR oraz 269,7 mln EUR środków specjalnej linii budżetowej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatem, wkład UE na realizację PO WER wynosi 4 707,4 mln EUR a współfinansowanie ze środków krajowych – 752,2 mln EUR. Całkowita alokacja PO WER opiewa na kwotę 5 459 588 435 EUR.

Specyfiką Programu jest jednak fakt, że w ramach osi priorytetowej I realizowana jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, na finansowanie której Komisja Europejska asygnuje środki specjalnej linii budżetowej w kwocie 269 675 040 EUR. Równolegle, kraj członkowski z puli EFS zapewnia równowartość tej kwoty wraz ze środkami współfinansowania krajowego (269 675 041 EUR + 47 589 713 EUR). Łączna alokacja na realizację Inicjatywy w Polsce wynosi 586 939 794 EUR.

Link do dokumentów: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/ 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej