Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – informacje

Najistotniejsze informacje z Webinarium Pracodawców RP i Polskiego Funduszu Rozwoju – 15.06.2020 r.
 • Beneficjenci:
 1. Duża firma: która zatrudnia powyżej 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.) z wyłączeniem właściciela lub której obrót przekracza 50 mln EUR oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR;
 2. Firma z sektora MŚP: o ile zatrudnia powyżej 150 pracowników, z wyłączeniem właściciela, a jej roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: (1) luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł; (2) wyczerpano maksymalne możliwości otrzymania finansowania z programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP.
 • Status dużego przedsiębiorcy – dodatkowe warunki:
 1. Zatrudnienie (definicja pracownika): przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego);
 2. Grupa kapitałowa i podmioty powiązane: do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane Przedsiębiorstw Powiązanych (szczegóły w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008));
 3. Właściciel z sektora JST lub Skarb Państwa: dużym przedsiębiorcą będzie taki podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny, w tym szczególności przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – instrumenty pomocy:

Przedsiębiorca może łączyć instrumenty i uzyskać finansowanie w różnych formach.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, więcej informacji na www.pfr.pl, e-mail: firmy250@pfr.pl, Pracodawcy RP

 • Warunki kwalifikacji do Tarczy Finansowej dla dużych firm:
 1. Przedsiębiorcy, którzy spełniają jeden z warunków: (a) Odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku; (b) Utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19; (c) Brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności; (d) Brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami, z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego; (e) Uczestnicy Programów Sektorowych w związku z COVID-19.
 2. Jednocześnie Przedsiębiorca spełnia wszystkie poniższe warunki łącznie:

(a) na dzień składania Wniosku lub na dzień podpisania stosownych Dokumentów Finansowania Programowego nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz wobec którego nie zostało otwarte: (1) postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego, (2) postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
(b) posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
(c) jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
(d) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Możliwe jest odejście od tej zasady w szczególnych warunkach (Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.);
(e) prowadzi działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
(f) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień podpisania stosownych dokumentów finansowania programowego nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (Nie jest uznawane za zaległość: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe, za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej);
(g) Nie prowadzi działalności w zakresie: (1) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; (2) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; (3) działalności w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości; (4) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

 • Proces aplikacji, terminy
 1. Do złożenia wniosku niezbędne są następujące materiały i informacje: podpis kwalifikowany; informacje o podmiocie, informacje o wpływie COVID-19 na wyniki finansowe; podstawowe dane finansowe; prognoza finansowa na 5 lat uwzględniająca wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa;
 2. O wsparcie można ubiegać się bezpośrednio w PFR przez formularz pfrsa.pl/tarcza250;
 3. Udzielanie finansowania w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm może być dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r. Wypłaty środków w ramach pomocy publicznej maksymalnie do 31 grudnia 2021 r.;
 4. Kolejność rozpatrywania wniosków wynika z rankingu opartego o przejrzyste kryteria takie jak znaczenie przedsiębiorstwa dla zatrudnienia, podwykonawców, branży, regionu z uwzględnieniem pilności wniosku z uwagi na sytuację płynnościową;
 5. Proces obsługi od analizy wniosku do udzielenia finansowania powinien trwać od 3 do 6 tygodni.
 6. Jeżeli finansowanie programowe miałoby być udzielane dużemu przedsiębiorcy działającemu w formie spółki osobowej warunkiem udzielenia takiego wsparcia może być przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
 • Trudna sytuacja przed COVID-19:

W przypadku Finansowania Płynnościowego, Finansowania Preferencyjnego oraz Pomocowego Finansowania Kapitałowego, o udział w Programie mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli Przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji. (Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji – oznacza przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18) Rozporządzenia Pomocowego, art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1) lub art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 37).)
Uwaga: Notatka ma charakter wyłącznie informacyjny, zaś szczegółowe zasady programu zawarte są w Regulaminie Programu.
 
Szczegóły dotyczące zasad finansowania w formie pożyczek płynnościowych, pożyczek preferencyjnych, finansowania kapitałowego w Reżimie Pomocy Publicznej oraz inne informacje dot. tarczy finansowej PFR dla dużych firm dostępne są w załączonej prezentacji oraz pod linkiem https://youtu.be/-cK_FghumJw.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, więcej informacji na www.pfr.pl, e-mail: firmy250@pfr.pl, Pracodawcy RP