Unijne przepisy proceduralne w zakresie ochrony konkurencji – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa ochrony konkurencji w UE – rewizja Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu  

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 6 października 2022 r.

Unijne procedury w zakresie egzekwowania przepisów o ochronie konkurencji mają już niemal 20 lat. W tym czasie wiele się zmieniło, co może mieć wpływ na sposób egzekwowania przepisów o ochronie konkurencji. W związku z tym Komisja rozpoczyna ocenę swoich narzędzi egzekwowania przepisów o ochronie konkurencji, aby upewnić się o ich adekwatności. W rozporządzeniach 1/2003 i 773/2004 określono procedury stosowania unijnych przepisów w zakresie ochrony konkurencji. Przepisy te są ukierunkowane na przedsiębiorstwa, które nadużywają swojej pozycji rynkowej i nawiązują porozumienia ograniczające konkurencję.

Zmiany obejmują cyfryzację gospodarki światowej, która zwiększa ewentualne napięcie między dążeniem do szybkiej i skutecznej interwencji a złożonością postępowań w zakresie ochrony konkurencji.

Ocena skoncentruje się na rozporządzeniu (WE) nr 1/2003 i akcie wykonawczym do tego rozporządzenia, a także na rozporządzeniu (WE) nr 773/2004, na podstawie którego ustanowiono ramy egzekwowania przepisów o ochronie konkurencji oraz którego celem jest zagwarantowanie szybkiego i jednolitego stosowania art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ocena rozporządzeń jest częścią szerszego przeglądu w obszarze prawa konkurencji UE, który zapoczątkowano
w minionych latach. Niemal 10 lat od momentu publikacji komunikatu „Dziesięć lat egzekwowania prawa ochrony konkurencji na podstawie rozporządzenia 1/2003: osiągnięcia i perspektywy”, w ocenie uwzględnionych zostanie blisko 20 lat doświadczeń zgromadzonych podczas stosowania ram proceduralnych w zakresie ochrony konkurencji.
 
 
Celem inicjatywy jest dokonanie oceny procedur w następstwie zmian, jakie zaszły w otoczeniu gospodarczym od czasu wejścia w życie rozporządzenia 1/2003 (np. cyfryzacji). Celem konsultacji jest zebranie dowodów i opinii dotyczących procedur stosowanych w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniach.
 
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Evaluation-of-the-procedural-rules-for-the-implementation-of-Articles-101-and-102-TFEU/public-consultation_pl  

Źródło: Komisja Europejska