Unijne reguły konkurencji dotyczące porozumień o transferze technologii – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa konkurencji UE – ocena na podstawie Rozporządzenia Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych oraz Komunikatu KE – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu do porozumień o transferze technologii („wytyczne dotyczące transferu technologii”).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 23 grudnia 2022 r.

Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”) zakazuje porozumień między przedsiębiorstwami, które ograniczają konkurencję, chyba że takie porozumienia przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów lub usług bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, zgodnie z art. 101 ust. 3 Traktatu. Porozumienia o transferze technologii to porozumienia, na mocy których jedna ze stron upoważnia drugą stronę do korzystania z pewnych praw własności przemysłowej (np. patentów, praw do wzorów, praw autorskich do oprogramowania i knowhow) na potrzeby produkcji towarów lub świadczenia usług. W wielu przypadkach porozumienia takie albo nie ograniczają konkurencji, tj. nie wchodzą w zakres art. 101 ust. 1 Traktatu, albo w przypadku gdy wchodzą w zakres art. 101 ust. 1 przynoszą obiektywne korzyści, które są przenoszone na konsumentów i spełniają warunki określone w art. 101 ust. 3 Traktatu. Porozumienia o transferze technologii lub niektóre zawarte w nich klauzule mogą jednak mieć również negatywny wpływ na konkurencję. W szczególności mogą one ułatwiać zmowę, ograniczać zdolność konkurentów do wejścia na rynek lub rozwoju działalności bądź szkodzić konkurencji międzytechnologicznej lub wewnątrztechnologicznej, na przykład przez ograniczenie zachęt do innowacji.

30 kwietnia 2026 r. wygasa ważność rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii, które zwalnia niektóre porozumienia i praktyki z zastosowania ogólnych reguł konkurencji UE. Celem inicjatywy jest ocena funkcjonowania tego rozporządzenia i związanych z nim wytycznych w praktyce. Dzięki temu Komisja będzie mogła podjąć decyzję, czy należy:
  • pozwolić na wygaśnięcie rozporządzenia;
  • przedłużyć okres jego obowiązywania, lub
  • przygotować zmienione rozporządzenie i związane z nim wytyczne.
Komisja przedstawiła również wytyczne dotyczące oceny porozumień o transferze technologii w powiązanym komunikacie Komisji Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu do porozumień o transferze technologii („wytyczne dotyczące transferu technologii”).
 

 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

 

Źródło: Komisja Europejska