Uwagi ZPPM w sprawie projektu rozp. MI w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (nr w wykazie prac legislacyjnych MI 46)

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (nr w wykazie prac legislacyjnych MI 46)

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Infrastruktury projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę wniosków odnoszących się do wysokości opłat.

 

W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat II jest powtórzone rozwiązanie zawarte w poprzednim rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (kat III), co powoduje, że w praktyce każdy przewoźnik bierze zezwolenie na okres 6 miesięcy jako korzystniejsze finansowo. Gdyby od razu wystąpił o zezwolenie na okres 12  miesięcy, to by zapłacił 1200 zł zamiast 800 zł (2 x 400 zł). Również opłata za zezwolenie na okres 24 miesiące w wysokości 2000 zł  nie jest zasadna, bo gdy weźmiemy 4 zezwolenia na 6 miesięcy to zapłacimy 4 x 400zł = 1600 zł. Powoduje to sytuację, w której każdy przewoźnik korzystający z w/w zezwoleń  musi składać wniosek co pół roku, chociaż często mógłby to robić na okresy dłuższe: 12 lub 24 miesiące. Sytuacja powoduje konieczność prowadzenia dodatkowych postępowań administracyjnych. Lepszym rozwiązaniem byłoby wyliczenie opłaty podobnie jak dla nowej kat III i IV. tj. 800 zł za 12 miesięcy oraz 1200 zł za 24 miesiące. Dłuższy okres zezwolenia powinien korzystnie wpływać na wysokość opłaty.

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od ekspertów Związku Pracodawców Polska Miedź.