uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź-projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MZ 1028)

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych przedstawiamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MZ 1028)

Rozumiemy w pełni potrzebę wydania Rozporządzenia w tej materii, gdyż obowiązujące Zarządzenie w tej sprawie z roku 1996 nie jest źródłem prawa, co uniemożliwia ochronę pracownika przed szkodliwym dla zdrowia przekroczeniem stężeń i natężeń czynników wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W przekazanym projekcie można zauważyć istotne problemy:

  • projekt nie był wcześniej konsultowany w formie tzw. prekonsultacji,
  • projekt nie uwzględnia stanu historycznego, wnioskodawca przepisu odwołuje się w tym wypadku do przepisów prawa budowlanego stwierdzając, że: „Projektowana regulacja nie powinna mieć wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców z uwagi na fakt, że zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – vide: § 309 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów”.  Nie przystaje to do rzeczywistości, tym bardziej, że projekt obniża normatywy i wprowadza nowe grupy związków.
  • projekt zawiera dość krótkie vacatio legis  w kontekście punktu 2. „(Zważywszy na wskazanie w projekcie rozporządzenia nowych substancji oraz obniżenie dopuszczalnego stężenia poszczególnych substancji w stosunku do substancji wskazanych w zarządzeniu, uwzględniono 3-miesięczne vacatio legis)”.