VAT – projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE Rady w celu zniesienia kosztu VAT w działaniach UE podejmowanych w interesie publicznym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące projektu dyrektywy Rady zmieniającej Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w celu zniesienia kosztu VAT w działaniach UE podejmowanych w interesie publicznym.
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 czerwca 2021 r.

Celem niniejszej inicjatywy jest wspieranie i ułatwianie stosowania środków przyjmowanych na szczeblu Unii w interesie publicznym, w szczególności w przypadku, gdy Unia działa w ramach wykonywania mandatu do nabywania towarów i usług w celu ich bezpłatnej dystrybucji w państwach członkowskich stosownie do ich potrzeb w sytuacjach nadzwyczajnych. Środki te mają między innymi na celu zapobieganie sytuacjom nadzwyczajnym, przygotowywanie się lub reagowanie na nie w kontekście obecnych lub przyszłych kryzysów i klęsk żywiołowych. Inicjatywa wspiera te środki poprzez wyeliminowanie podatku od wartości dodanej (VAT) jako czynnika kosztowego oraz związanego z nim obciążenia regulacyjnego. Dokładniej rzecz ujmując, niniejszy wniosek przewiduje zwolnienie z VAT towarów dostarczanych lub usług świadczonych na rzecz Komisji lub agencji lub organu UE oraz towarów importowanych przez Komisję lub agencję lub organ UE, w przypadku gdy Komisja lub taka agencja lub taki organ nabywają te towary lub usługi w ramach wykonywania mandatu udzielonego im na mocy prawa Unii w interesie publicznym.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12990-VAT-projekt-dyrektywy-Rady-zmieniajacej-dyrektywe-2006-112-WE-Rady-w-celu-zniesienia-kosztu-VAT-w-dzia%C5%82aniach-UE-podejmowanych-w-interesie-publicznym_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący zmiany dyrektywy.

Źródło: Komisja Europejska