Własność intelektualna – nowe ramy dla patentów niezbędnych do spełnienia normy

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa własności intelektualnej – na podstawie oceny funkcjonowania rozporządzenia (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz analizy Komunikatu KE „Określenie unijnego podejścia do patentów niezbędnych do spełnienia normy” COM(2017) 712 final – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie patentów niezbędnych do spełnienia normy.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 sierpnia 2023 r. Patent, który chroni technologię o podstawowym znaczeniu dla spełnienia normy, nosi nazwę patentu niezbędnego do spełnienia normy (ang. standard-essential patent, SEP). Posiadacze patentów zobowiązują się do udzielania licencji na swoje SEP użytkownikom normy na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach. Niektórzy użytkownicy stwierdzili jednak, że system udzielania licencji na SEP nie jest przejrzysty, przewidywalny ani skuteczny. Inicjatywa ta ma stworzyć sprawiedliwe i zrównoważone ramy udzielania licencji i może łączyć działania ustawodawcze i nieustawodawcze. Ogólne cele niniejszej proponowanej inicjatywy są następujące: (i) zapewnienie użytkownikom końcowym, w tym małym przedsiębiorstwom i unijnym konsumentom, możliwości korzystania z produktów opartych na najnowszych znormalizowanych technologiach; (ii) zapewnienie atrakcyjności UE pod względem innowacji w dziedzinie norm; oraz (iii) zachęcenie zarówno właścicieli SEP, jak i podmiotów wdrażających do wprowadzania innowacji w UE, wytwarzania i sprzedawania produktów w UE oraz do bycia konkurencyjnymi na rynkach poza UE. Niniejsza inicjatywa ma na celu zachęcenie europejskich przedsiębiorstw do udziału w procesie opracowywania norm i szerokiego wdrażania takich znormalizowanych technologii, zwłaszcza w branżach związanych z internetem rzeczy. W tym kontekście celem inicjatywy jest: (i) udostępnienie szczegółowych informacji na temat SEP i istniejących warunków FRAND z myślą o ułatwieniu negocjacji licencyjnych; (ii) zwiększenie świadomości na temat licencjonowania SEP w łańcuchu wartości oraz (iii) zapewnienie alternatywnego mechanizmu rozstrzygania sporów na potrzeby ustalaniawarunków FRAND. Niniejsza inicjatywa dotyczy norm, na rzecz których właściciel patentu wniósł wkład w postaci opatentowanej technologii i w odniesieniu do których zobowiązał się wobec organizacji opracowującej normy do udzielenia licencji na warunkach FRAND. Normy, w odniesieniu do których właściciele patentów podejmują zobowiązania FRAND, są stosowane w wymiarze transgranicznym między państwami członkowskimi i na całym świecie. Licencjonowanie SEP również rzadko odbywa się na poziomie krajowym. Zazwyczaj umowy licencyjne mają charakter globalny i mogą uwzględniać określone aspekty regionalne. Normy międzynarodowe, których dotyczy inicjatywa, obejmują technologie takie jak 4G, 5G, Wi-Fi, HEVC, AVC, DVB i inne, które zapewniają interoperacyjność produktów na całym świecie. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia oraz streszczenie oceny skutków. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (dokument roboczy służb, ocena skutków, opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-W%C5%82asnosc-intelektualna-nowe-ramy-dla-patentow-niezbednych-do-spe%C5%82nienia-normy_pl