Wzmocnienie dialogu społecznego w Unii Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa dialogu społecznego – ocena na podstawie art. 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Inicjatywa na rzecz dialogu społecznego jest związana z kilkoma innymi, najnowszymi inicjatywami Komisji: wnioskiem Komisji dotyczącym dyrektywy w sprawie godziwych płac minimalnych w UE, komunikatem Komisji „Lepsze warunki pracy na rzecz silniejszej Europy socjalnej: pełne wykorzystanie korzyści płynących z cyfryzacji dla przyszłości pracy”, wnioskiem Komisji dotyczącym dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz projektem wytycznych Komisji w sprawie stosowania prawa konkurencji UE do układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 października 2022 r.
Promowanie dialogu między pracodawcami i pracownikami uznaje się za wspólny cel UE i państw członkowskich (art. 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)). Unia Europejska uznaje i wspiera rolę partnerów społecznych na swoim poziomie, uwzględniając różnorodność systemów krajowych. Ułatwia ona dialog między nimi, szanując ich autonomię (art. 152 TFUE). Zgodnie z Traktatami partnerzy społeczni pełnią wyjątkową rolę polegającą na wypracowywaniu umów, których realizacja może być wymagana przepisami UE przyjętymi na podstawie wniosku Komisji. W marcu 2021 r. w Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych podkreślono potrzebę
ożywienia dialogu społecznego na poziomie krajowym i unijnym oraz wezwano do wzmożenia działań na rzecz poszerzania zasięgu rokowań zbiorowych i zapobiegania spadkowi członkostwa i gęstości organizacyjnej partnerów społecznych. W Planie działania zapowiedziano, że w następstwie konsultacji z partnerami społecznymi Komisja przedstawi w 2022 r. inicjatywę na rzecz wsparcia dialogu społecznego na poziomie unijnym i krajowym.

W swoim
programie prac na 2022 r. Komisja potwierdziła, że przedstawi komunikat na rzecz ożywienia dialogu społecznego na poziomie unijnym i krajowym, aby wesprzeć kluczową rolę partnerów społecznych w realizacji sprawiedliwej i spójnej odbudowy gospodarczej i społecznej, zielonej i cyfrowej transformacji oraz transformacji rynku pracy.
Na trójstronnym szczycie społecznym ds. wzrostu i zatrudnienia, który odbył się w październiku 2021 r.,
przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała ponadto, że wraz z komunikatem Komisji opublikowany zostanie także wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie roli dialogu społecznego.
Zaproponowane środki odegrają bezpośrednią rolę w realizacji zasady 8 Europejskiego filaru praw socjalnych oraz celu 8 spośród celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (wzrost gospodarczy i godna praca).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13229-Strengthening-social-dialogue-in-the-European-Union-_pl

Źródło: Komisja Europejska