Zalecenie w sprawie dochodu minimalnego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne unijnych przepisów dotyczących zatrudnienia i sprawy społecznych – zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 kwietnia 2022 r.

W ramach szerszych systemów ochrony socjalnej każdego z państw członkowskich istnieje system dochodu minimalnego, traktowany jako zabezpieczenie wykorzystywane w ostateczności. Programy te zapewniają potrzebującym wsparcie dochodu oraz inne usługi wspierające, aby ułatwić im zrównoważone uczestnictwo w rynku pracy i włączenie społeczne. Świadczenia zapewniające dochód minimalny są często łączone z innymi świadczeniami socjalnymi, w zależności od składu gospodarstwa domowego i struktury systemów krajowych. Systemy państw członkowskich znacznie się między sobą różnią pod względem adekwatności i zakresu oferowanych świadczeń, a także powiązań ze środkami aktywizacji i pozwalającymi na ich realizację usługami socjalnymi6. To z kolei wpływa na ogólną skuteczność programów oraz na zrównoważony charakter ich elementów. Komisja będzie dążyć do uzyskania dalszych dowodów na istnienie, znaczenie i wagę tych problemów.

Inicjatywa ta służy wspieraniu polityk państw członkowskich na rzecz ograniczania ubóstwa i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Jest zgodna z zasadą 14 Europejskiego filaru praw socjalnych. W myśl tej zasady każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi środkami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie oraz dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy świadczenia zapewniające dochód minimalny powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.

Zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, w programie prac Komisji na 2022 r. znalazło się zalecenie w sprawie dochodu minimalnego, jako wsparcie dla polityki państw członkowskich. W planie działania określono również główne cele UE na 2030 r.: (i) zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 15 mln, (ii) objęcie zatrudnieniem co najmniej 78 % ludności w wieku od 20 do 64 lat oraz (iii) dopilnowanie, by każdego roku co najmniej 60 % dorosłych uczestniczyło w szkoleniach. W 2020 r. w konkluzjach Rady w sprawie wzmocnienia ochrony dochodu minimalnego, by walczyć z ubóstwem i wykluczeniem społecznym podczas pandemii COVID-19 i po niej zwrócono się do Komisji o aktualizację istniejących ram polityki UE. Ramy te obejmują zalecenie Rady 92/441/WE w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających zasobów i pomocy społecznej w systemach ochrony socjalnej oraz zalecenie Komisji 2008/867/WE w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13294-Zalecenie-w-sprawie-dochodu-minimalnego_pl
Źródło: Komisja Europejska