ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POMOCY W ZWIĄZKU Z COVID-19 DLA FIRM USŁUGOWYCH

Lubin, 27 kwietnia 2020 roku

 
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
 
Dotyczy: wprowadzenia zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – propozycja rozwiązań dla firm usługowych w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19
 
Szanowny Panie Premierze
Od ponad dwóch miesięcy trwają prace w ramach Tarczy Antykryzysowej, których efektem są kolejne rozwiązania wspierające pracodawców w utrzymaniu działalności w tym nadzwyczajnym czasie, a jednocześnie chroniące pracowników. Dotychczasowa Państwa praca, w której braliśmy udział, budzi naszą wdzięczność i szacunek.
Sytuacja związana z epidemią wywołuje negatywne skutki na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Zgodnie z informacją Rządu RP, iż prace nad nowymi rozwiązaniami antykryzysowymi trwają nadal, zgłaszamy kolejne propozycje, które mogą wspomóc polskich przedsiębiorców.
Uprzejmie prosimy o pozytywne odniesienie się do zaproponowanych zmian legislacyjnych. Uwagi i propozycje Związku Pracodawców Polska Miedź znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.
Pozostajemy z wyrazami szacunku
Beata Staszków                                            Paweł Kura
Prezes Zarządu                                             Wiceprezes Zarządu
 
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POMOCY W ZWIĄZKU Z COVID-19 DLA FIRM USŁUGOWYCH
PODMIOTY DOCELOWE POMOCY (zwane dalej Firmy Usługowe):

 1. Firmy usługowe z branży ochrony,
 2. Firmy usługowe z branży porządkowo – czystościowej,
 3. Firmy usługowe z branży outsourcingu etapów produkcji,
 4. Inne firmy usługowe.

Liczebność zatrudnienia tych branż: prawie 1.000.000 pracowników
ZAŁOŻENIA:

 1. Firmy Usługowe z reguły mają prawidłowo skalkulowane usługi pozwalające na utrzymanie się na rynku.
 2. Zwolnienia w Firmach Usługowych nie są skutkiem działań oszczędnościowych tych firm, bowiem wynikają ze zmniejszenia wielkości usług lub wypowiedzenia usług przez ich Klientów. Taki rodzaj zmniejszenia stanu zatrudnienia nie może być argumentem uniemożliwiającym otrzymanie pomocy.
 3. Firmy Usługowe to przedsiębiorcy, u których koszty pracowników to czasem nawet 95% kosztów całej usługi.
 4. Największym problemem dla Firm Usługowych jest powstanie zatorów finansowych spowodowanych przez Klientów, którzy w większym lub mniejszym bezpośrednio doświadczyli skutków koronawirusa (pobyt w szpitalu lub kwarantanna pracowników) oraz tych, którzy zostali zaskoczeni wprowadzeniem stanu epidemii i dalszymi ograniczeniami (m.in. galerie handlowe, hotelarstwo, gastronomia). Zatory te wprost dla Firm Usługowych zaskutkują brakiem funduszy na płace dla pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, Funduszu Pracy, PPK, podatki, VAT i inne.
 5. Kontrahenci Firm Usługowych mogą wnioskować do tych firm o obniżenie kosztów usług świadczonych przez te firmy.

PROGRAM POMOCOWY:

 1. Głównym założeniem pomocowym dla Firm Usługowych jest stworzenie przez Państwowe Instytucje Finansowe (Narodowy Bank Polski, PKO BP lub inne instytucje finansowe) „Funduszu Wsparcia Płynności Przedsiębiorców” zwany dalej FWPP. FWPP nie będzie kosztem dla Państwa ponieważ będzie on przejmował zobowiązania płatnicze Klientów Firm Usługowych, którzy będą się opóźniali w zapłacie za faktury ponad 5 dnia przekraczając terminy płatności określone na tych fakturach. Ogólne założenia w funkcjonowaniu FWPP:
 1. Firma Usługowa wystawia fakturę dla Klienta za wykonane usługi z terminem płatności 14 dni.
 2. Klient płaci za usługę w terminie lub przekraczając termin od 1 do 5 dni – nie powoduje konieczności ingerencji FWPP,
 3. Klient spóźnia się z zapłatą za wystawioną fakturę powyżej 5 dni – powoduje to, że:
 • Firma Usługowa przesyła do Klienta, który opóźnił się z płatnością informację, że jego faktura została przesłana do FWPP i od tego momentu Klient jest zobowiązany do zapłaty faktury do FWPP. W informacji przesłanej do Klienta będzie wskazany numer i data faktury oraz numer konta FWPP, na które teraz Klient będzie musiał dokonać zapłaty za prace wykonane przez Firmę Usługową wraz z należnymi odsetkami,
 • Firma Usługowa przesyła e-mailem do FWPP skan faktury, za którą nie otrzymała zapłaty oraz skan informacji przesłanej do Klienta w sprawie przekazania faktury do FWPP,
 • w terminie do 5 dni od przesłania faktury oraz informacji przesłanej do Klienta FWPP przelewa pieniądze za wykonane usługi na konto Firmy Usługowej wskazane na fakturze.

d. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za usługi do FWPP, fundusz ten może wystąpić na drogę sądową lub każdą inną prawnie dozwoloną celem uzyskania płatności od Klienta.
e. Firma usługowa może wnioskować do FWPP o pośrednictwo w zapłacie faktur wystawionych po 1 stycznia 2020 roku ponieważ dopiero opóźnienia zapłat za te faktury mogą być spowodowane kłopotami związanymi z COVID-19.
f. Program ten będzie funkcjonował do 6 miesięcy po zakończeniu pandemii COVID-19.
2. Dodatkowym elementem wsparcia Firm Usługowych i nie tylko może być czasowe (np. na 3 lub 6 miesięcy) obniżenie obciążeń finansowych w postaci zmniejszenia składki emerytalnej ZUS pracodawcy z 9,76% na 6,76% oraz składki rentowej ZUS pracodawcy z 6,50% na 4,50%. Po okresie czasowego obniżenia tych obciążeń stawki wracają do pierwotnych wartości. Zdecydowanie działanie to zapobiegnie obniżaniu pensji pracowniczych i pozwoli utrzymać większe wartości pieniężne w obrocie gospodarczym. Ewentualne obniżenie pensji będzie skutkowało i tak zmniejszeniem wpływów do ZUS.
UWAGI:

 1. Pierwszy element pomocy Firmom Usługowym opierający się na powołania Funduszu Wsparcia Płynności Przedsiębiorców jest teoretycznie bezkosztowy dla Państwa ponieważ Państwo przejmuje rolę „Gwaranta-Pośrednika” w przepływach finansowych co pozwala na sterowanie i wpływanie na płynność finansową w biznesie i w dalszym okresie nie powoduje powstawania kosztów pomocy. Ten prosty i skuteczny sposób pozwoli na większą elastyczność oraz bezpieczeństwo przedsiębiorcom co będzie skutkowało szybszymi przepływami pieniężnymi w gospodarce oraz spowoduje jej szybsze regenerowanie się po kryzysie.
 2. Drugi element tj. czasowe obniżenie składek ZUS, pozwoli na odciążenie Klientów Firm Usługowych w celu jak najszybszego ożywienia gospodarki oraz uniknięcia zwolnień pracowniczych u tych Klientów.