Zmiana klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – II faza konsultacji

Komisja Europejska (KE) prowadzi II fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (m.in. Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 2003/87/EC).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 5 lutego 2021 r.

W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” Komisja zaproponowała cel ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto w gospodarce UE o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. By zrealizować ten plan, Komisja planuje przeprowadzić do czerwca 2021 r. przegląd kluczowych aktów prawodawstwa w dziedzinie energii i klimatu. Celem tych konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat przeglądu dyrektywy w sprawie handlu emisjami, w tym na temat roli dyrektywy EU ETS i jej wkładu w ogólne cele klimatyczne na 2030 r. Komisja pragnie zgromadzić informacje na temat m.in.: przeciwdziałania ryzyku ucieczki emisji, ewentualnego rozszerzenia dyrektywy EU ETS (na np. transport, budownictwo i sektor morski), rezerwy stabilności rynkowej, wykorzystania dochodów oraz mechanizmów wsparcia rozwiązań niskoemisyjnych. Konsultacje dotyczące dyrektywy EU ETS są publikowane jednocześnie z konsultacjami na temat rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, rozporządzenia LULUCF oraz rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation

Źródło: Komisja Europejska