Zmiana klimatu – nowe przepisy zapobiegające wyciekom metanu w sektorze energetycznym

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących energetyki – na podstawie KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW dotyczący strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu COM(2020) 663 final.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 1 maja 2021 r.

Metan jest silnym gazem cieplarnianym, drugim w kolejności po dwutlenku węgla. Zajęcie się tym problemem ma zasadnicze znaczenie dla spowolnienia globalnego ocieplenia. Biorąc pod uwagę znaczny wpływ emisji metanu na klimat, Komisja opracowuje strategię UE mającą na celu zapobieganie wyciekom metanu w sektorze energetycznym.

Strategia ta będzie obejmowała wiążące zasady dotyczące monitorowania, raportowania, weryfikacji, wykrywania wycieków i napraw w sektorze energetycznym w 2021 r., a także przyczyniała się do realizacji ambitniejszych celów klimatycznych UE do 2030 r. oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii zainteresowanych stron i obywateli w odniesieniu do wniosku w zakresie polityki dotyczącego aktu ustawodawczego mającego na celu dalszą redukcję emisji metanu w sektorze energetycznym zgodnie z zapowiedzią zawartą w komunikacie dotyczącym strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu przyjętym w dniu 14 października 2020 r. Szczegółowe cele wniosku dotyczącego polityki są dwojakie: (i) poprawa dostępności i dokładności informacji na temat konkretnych źródeł emisji metanu związanych z energią zużywaną w UE oraz (ii) nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązków przez UE w zakresie ograniczania tych emisji w poszczególnych segmentach łańcucha dostaw energii.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska