Zmiana unijnego kodeksu celnego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa celnego  – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Wprowadzenie unii celnej na kolejny poziom – plan działania.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 14 września 2022 r.

Unia celna UE jest od czasu jej powstania w 1968 r. podstawą jednolitego rynku UE i zewnętrznej polityki handlowej Unii oraz zasadniczym elementem jej strategicznej autonomii. Unijny kodeks celny (UKC) zapewnia wszechstronne ramy prawne w odniesieniu do przepisów i procedur celnych na obszarze celnym UE, które we wszystkich państwach członkowskich są wdrażane przez organy celne. Organy celne stosują również wiele wymogów określonych w politykach sektorowych, zwanych „zakazami i ograniczeniami”, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz ochrony zdrowia, dziedzictwa kulturowego i środowiska.
W planie działania dla organów celnych z 2020 r. określono działania mające na celu zapewnienie bardziej spójnej i silniejszej unii celnej, koncentrując się na czterech głównych obszarach (zarządzanie ryzykiem, handel elektroniczny, zgodność i unia celna działająca jednomyślnie). W załączniku II do programu prac Komisji na 2022 r. w ramach priorytetu „Gospodarka służąca ludziom” przewidziano przegląd unijnych przepisów celnych. Inicjatywa ta przyczyni się również do realizacji innych głównych priorytetów, w tym promowania naszego europejskiego stylu życia oraz dwojakiej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Inicjatywa ta opiera się na następujących elementach: trwającym rok projekcie prognozowania z udziałem wielu zainteresowanych stron ( (przyszłość unijnego systemu celnego 2040);
śródokresowej
ocenie unijnego kodeksu celnego, niezależnym badaniu dotyczącym programu upoważnionych przedsiębiorców, rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego i stref wolnocłowych; szeregu sprawozdań specjalnych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczących kwestii celnych.
Inicjatywa ta ma na celu zmianę unijnego kodeksu celnego w celu wzmocnienia ram prawnych dotyczących ceł i dostosowania go do wyzwań, które pojawiły się w ostatnich latach. Nowe modele biznesowe i rozwój technologiczny wymagają zmiany przepisów, w szczególności dotyczących:
  • operacji handlu elektronicznego,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zdolności w zakresie analizy danych,
  • ochrony jednolitego rynku przed przywożonymi z państw trzecich towarami, które są niezgodne z przepisami UE.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13316-Zmiana-unijnego-kodeksu-celnego_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13316-Zmiana-unijnego-kodeksu-celnego/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska